พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน

๑. เรื่องสามาวดี ๓๘ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
สองกษัตริย์ออกบวช
พระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงค์
กุมารอุเทนยกทัพช้าง
สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ
สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปัจเจกพุทธเจ้า
เหตุทำให้เทพบุตรเคลื่อน ๔ อย่าง
นางกาลีนำทารกโฆสกไปให้โคเหยียบ
โฆสกทารกถูกฆ่าแต่ไม่ตาย
ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
๑๐ความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ อย่าง
๑๑นายโฆสกะได้ลูกสาวเศรษฐีเป็นภรรยา
๑๒เศรษฐีเสียใจจนป่วย
๑๓พระเจ้าอุเทนประทานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายโฆสกะ
๑๔ทำลายฝาเรือนย่อมพ้นอหิวาตกโรค
๑๕ประวัตินางสามาวดี
๑๖พระเจ้าจัณฑปัชโชตให้ลูกสาวเรียนมนต์
๑๗พระเจ้าอุเทนถูกจับ
๑๘พระเจ้าจัณฑปัชโชตให้ลูกสาวเรียนมนต์
๑๙พาหนะ ๕ ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต
๒๐คาถาอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้า
๒๑ประวัตินางมาคันทิยา
๒๒รอยเท้าบอกนิสัยคน
๒๓นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระศาสดา
๒๔นายทุคคตะรักษาอุโบสถ
๒๕ดาบสเลื่อมใสออกบวช
๒๖นายสุมนมาลาการเลี้ยงภิกษุสงฆ์
๒๗นางขุชชุตตราเลิศในทางแสดงธรรม
๒๘พระศาสดาผจญกับการแก้แค้น
๒๙นางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องไก่
๓๐นางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องงู
๓๑นางสามาวดีให้โอวาทแก่หญิง ๕๐๐ คน
๓๒พระราชาทรงถวายจีวรแก่พระอานนท์
๓๓พระนางสามาวดีถูกไฟครอก
๓๔พระเจ้าอุเทนลงโทษนางมาคันทิยากับพวก
๓๕บุรพกรรมของนางสามาวดีกับบริวาร
๓๖บุรพกรรมของนางขุชชุตรา
๓๗ความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะ
๓๘แก้อรรถ

 

๒. เรื่องกุมภโฆสกะ ๕ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
หนีโรคระบาดเพื่อเอาชีวิตรอด
พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบฐานะของกุมภโฆสก
กุมภโฆสกได้ลูกสาวของนางสนมเป็นภรรยา
กุมภโฆสกถูกฉุดตัวไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว
คุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศ

 

๓. เรื่องจูฬปันถกะ ๑๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
ธิดาของเศรษฐีได้ทาสเป็นสามี
สามีภรรยาพาลูกไปหาตา
มหาปันถกต้องการให้น้องชายบวช
พระจูฬปันถกหนีไปสึกแต่สึกไม่ได้
พระจูฬปันถกได้บรรลุพระอรหันต์
พระจูฬปันถกเนรมิตตนเป็นภิกษุพันรูป
พระศาสดาเสด็จไปที่ประชุมสงฆ์
มาณพเรียนศิลปะในกรุงตักกสิลา
โจรหนีเพราะมนต์ของมาณพ
๑๐กุสโลบายของพระราชา
๑๑พระศาสดาสอนให้ทำที่พึ่งด้วยธรรม ๔ ประการ

 

๔. เรื่องพาลนักษัตร ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
คนพาลกับคนฉลาดมีอาการต่างกัน

 

๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
พระเถระตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพพจักษุ

 

๖. เรื่องภิกษุสองสหาย ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
ความต่างกันของผู้ประมาทกับผู้ไม่ประมาท

 

๗. เรื่องท้าวสักกะ ๑๒ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
เหตุที่ท้าวสักกะได้พระนามต่าง ๆ
ท้าวสักกะสมาทานวัตตบท ๗
เรื่องราวของมฆมาณพกับสหาย ๓๓ คน
ช้างไม่เหยียบเพราะอานุภาพแห่งเมตตา
มฆมาณพมีภริยา ๔ คน
นางสุชาดาไม่ทำกุศลอะไร ๆ
เทวดากับอสูรทำสงครามกัน
ภริยาของมฆมาณพ ๓ คน เกิดในภพดาวดึงส์
นางสุชาดาเกิดเป็นนางนกยาง
๑๐นางสุชาดาเกิดเป็นลูกสาวช่างหม้อ
๑๑ท้าวสักกะปลอมเป็นอสูรชิงนางสุชาดา
๑๒อานิสงส์ของความไม่ประมาท

 

๘. เรื่องภิกษุรุปใดรูปหนึ่ง ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
ภิกษุใช้ไฟป่าเป็นอารมณ์กรรมฐาน

 

๙. เรื่องพระเถระผู้อยู่ในนิคม ๒ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
ติสสเถระผู้ปรารถนาน้อย
พระศาสดาตรัสนิทานเรื่องนกแขกเต้า

 

๑๐.เรื่องเมฆิยเถระ ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
พระเมฆิยเถระผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า

 

๑๑.เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ๖ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
อุบาสิกาจัดที่อยู่ถวายภิกษุ ๖๐ รูป
ภิกษุ ๖๐ รูป ทำกติกากัน
อุบาสิกาเจริญสมณธรรมตามที่ภิกษุบอก
อุบาสิกาจัดของถวายตามที่ภิกษุต้องการ
พระศาสดาแนะให้ภิกษุรักษาจิตอย่างเดียว
พระเถระผู้ระลึกชาติได้

 

๑๒. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
พระเถระแนะนำอุบายพ้นทุกข์แก่บุตรเศรษฐี

 

๑๓. เรื่องภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ ๓ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
พระเถระบวชให้หลานชาย
พระเถระถูกพระหลานชายตี
ภิกษุสามเณรพากันไล่ตามจับภิกษุหนุ่ม

 

๑๔. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ  ๕ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีอยากบวชเป็นภิกษุ
เขาบวช ๆ สึก ๆ ถึง ๖ ครั้ง
จิตตหัตถ์บรรลุโสดาบัน
เรื่องราวบัณฑิตจอบเหี้ยน
ชนะแล้วไม่กลับแพ้อีก

 

๑๕. เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา ๒ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
เทวดาทำอุบายหลอนภิกษุ
เทวดากลับได้เมตตาจิต

 

๑๖. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ ๒ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม
บุรพกรรมของพระติสสะ

 

๑๗. เรื่องนันทโคปาลกะ ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
จิตที่ตั้งไว้ผิดทำความฉิบหายมากกว่าอย่างอื่น

 

๑๘. เรื่องพระโสไรยเถระ ๕ ตอน

ตอนที่ชื่อตอน
เศรษฐีบุตรกลับเพศเป็นหญิงแล้วหลบหนี
ชายอาจกลับเป็นหญิงและหญิงอาจกลับเป็นชายได้
นางได้พบเพื่อนเก่าแล้วเล่าเรื่องให้ฟัง
นางขอขมาพระมหากัจจายนเถระ
ชาวชนบทพากันแตกตื่นอลหม่าน

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๗๕ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๓๕ เรื่อง ๗๖ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๘๓ เรื่อง ๓๖๘ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยุ่จดหมายเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า