พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๖ ตอน

๑. เรื่องสามาวดี ๒๕ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
สองกษัตริย์ออกบวช๑-๓อปฺปมาโท-ปลาเปตฺวา วสิ ฯ
พระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงค์๓-๖ตสฺมึ สมเย-สมคฺคสํวาสํ วสึสุ ฯ
กุมารอุเทนยกทัพช้าง๖-๘อเถกทิวสํ – อุเทนสฺส อุปฺปตฺติ ฯ
สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ๘-๑๐อลฺลกปฺปรฏฺเฐ- กโรนฺตี วสิ ฯ
สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปัจเจกพุทธเจ้า๑๐-๑๓สาปิ  โข-เคหํ เนสิ ฯ
นางกาลีนำโฆสกทารกไปให้โคเหยียบ๑๓-๑๖ตทา โกสมฺพิกเสฏฺฐี – เอกมนฺเต นิสีทิ ฯ
ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว๑๖-๑๙ตํ สุนโข วา – โส อุปปชฺชติ ฯ
ความรักเกิดด้วยเหตุ ๒ อย่าง๑๙-๒๑เอวํ สนฺเตปิ – ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ ฯ
นายโฆสกได้ภรรยา๒๑-๒๔โส ทิวสภาคํ – ตํขณญฺเญว กาลมกาสิ ฯ
๑๐พระเจ้าอุเทนประทานตำแหน่งเศรษฐีแก่โฆสกะ๒๔-๒๗เสฏฺฐี มโตติ – ทานพฺยาวโฏ – อโหสิ ฯ
๑๑สองสหายผู้ไม่เคยเห็นหน้ากัน๒๗-๓๐ตสฺมึ ปน กาเล – เชฏฺฐธีตุฏฺฐาเน ฐเปสิ ฯ
๑๒พระเจ้าอุเทนได้อัครมเหสี๓๐-๓๓อเถกทิวสํ – นิเวเสตฺวา อจฺฉิ ฯ
๑๓พระเจ้าจัณฑปัชโชติให้ลูกสาวเรียนมนต์๓๓-๓๕จณฺฑปชฺโชโตปิ – หตฺถคตํ กรึสุ ฯ
๑๔พาหนะ ๕ ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต๓๕-๓๘รญฺโญ ปน – อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ ฯ
๑๕ประวัตินางมาคันทิยา๓๘-๔๑อปรา ปน – อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ ฯ
๑๖สามเศรษฐีกับดาบส๔๒-๔๔ตสฺมึ โข ปน – สทฺธาติ อาห ฯ
๑๗ดาบสห้าร้อยฟังธรรมของพระพุทธเจ้า๔๔-๔๖พุทฺโธติ  วจนํ – ปิณฺฑาย จรติ ฯ
๑๘นางสุมนมาลาการเลี้ยงภิกษุสงฆ์๔๖-๔๘เตสํ ปน – กาเล  อุปฺปนฺโน ฯ
๑๙พระศาสดาผจญกับการแก้แค้น๔๙-๕๒มาคนฺทิยา ตาสํ – กริสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ
๒๐นางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องงู๕๒-๕๔ตทา ปน ราชา -สรณํ ภวาติ ฯ
๒๑พระเจ้าอุเทนประทานพรแก่นางสามาวดี๕๕-๕๗อถ นํ  สา – อคฺคึ  ททนฺโต โอตริ ฯ
๒๒พระราชาถวายจีวรแก่พระอานนท์๕๗-๖๐สามาวตี ตาสํ – อตีตํ อาหริ ฯ
๒๓บุรพกรรมของนางสามาวดีกับบริวาร๖๐-๖๒อตีเต พาราณสิยํ – เปสนการิกา ชาตาติ ฯ
๒๔พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมที่สภา๖๒-๖๓ปุเนกทิวสํ – วุตฺตํ  โหติ ฯ
๒๕แก้อรรถเรื่องสามาวดี๖๓-๖๖ปมาโทติ – สามาวตี วตฺถุ ฯ

 

๒. เรื่องกุมภโฆสกะ ๔ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
กุมภโฆสกกลังตายหนีไปอยู่ภูเขา๖๖-๖๘ราชคหนครสฺมึ หิ – ตตฺถ คจฺฉถาติ ฯ
นางสนมกับธิดาพักอยู่ในเรือนกุมภโฆสกะ๖๘-๗๐สา ตตฺถ – สมคฺคสํวาสํ วสึสุ ฯ
นางสนมส่งทรัพย์ของกุมภโฆสกะไปถวายพระราชา๗๐-๗๒สา กติปฺปาหจฺจเยน – น ทิฏฺฐปุพฺโพติ ฯ
คุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศ๗๒-๗๔ตํ สุตฺวา – กุมฺภโฆสก วตฺถุ ฯ

 

๓. เรื่องจูฬปันถกะ ๗ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ธิดาของเศรษฐีได้ทาสเป็นสามี๗๔-๗๖ราชคเห กิร – วฑฺฒนฺติ ฯ
มหาปันถกะออกบวช๗๗-๗๘เตสุ จูฬปนฺถโก – น ปตฺเถติ ฯ
พระจูฬปันถกะหนีไปสึกแต่ไม่ได้สึก๗๘-๘๐ตสฺมิญฺจ  กาเล – วิคตรชสฺส สาสเนติ ฯ
บุรพกรรมของพระจูฬปันถกะ๘๐-๘๒คาถาปริโยสาเน – สีหเสยฺยํ อุปคโต ฯ
พวกภิกษุปรารถพระคุณของพระศาสดา๘๒-๘๔อถ สายญฺหสมเย – มหาสกฺการสมฺมานมกาสิ ฯ
เรื่องมาณพเรียนศิลปะในเมืองตักกสิลา๘๔-๘๗ตทา พาราณสีราชา – ทิสาปาโมกฺขาจริโยติ ฯ
พระศาสดาสอนให้ทำที่พึ่งด้วยธรรม ๔ อย่าง๘๗-๘๘สตฺถา อิมํ อตีตํ – จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ ฯ

 

๔. เรื่องพาลนักษัตร ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
คนพาลกับคนฉลาดมีอาการต่างกัน๘๙-๙๑ปมาทมนุยุญฺชนฺตีติ – พาลนกฺขตฺตวตฺถุ ฯ

 

๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพพจักษุ๙๑-๙๒ปมาทํ อปฺปมาเทนาติ – มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

๖. เรื่องภิกษุสองสหาย ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ผู้มีปัญญาดีย่อมละทิ้งผู้มีปัญญาทราม๙๓-๙๕อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสูติ- เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ ฯ

 

๗. เรื่องท้าวสักกะ ๗ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
เหตุที่ท้าวสักกะได้พระนามต่าง ๆ๙๕-๙๗อปฺปมาเทน มฆวาติ-อตีตํ อาหริ ฯ
เรื่องมฆมาณพ๙๗-๑๐๐อตีเต มคธรฏฺเฐ – ปตฺตึ นาทํสุ ฯ
นางสุธรรมาได้ร่วมสร้างศาลา๑๐๐-๑๐๒มฆสฺส ปน เคเห – หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ
เทวดากับอสูรทำสงครามกัน๑๐๓-๑๐๕ตทา ตาวตึสภวเน – โมหยมานา วิจรนฺติ ฯ
ท้าวสักกะโอวาทนางสุชาดาผู้เป็นนางนกยาง๑๐๕-๑๐๗สุชาตา ปน กาลํ – หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ
ท้าวสักกะปลอมเป็นอสูรชิงนางสุชาดา๑๐๗-๑๐๙อถสฺสา – ปฏิญฺญํ อทาสิ ฯ
อานิสงส์ความไม่ประมาท๑๐๙-๑๑๐ตโต ปฏฺฐาย – สกฺกวตฺถุ ฯ

 

๘. เรื่องภิกษุรุปใดรูปหนึ่ง ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ภิกษุพิจารณาไฟไหม้ป่าเป็นอารมณ์๑๑๑-๑๑๒อปฺปมาทรโต ภิกฺขูติ – อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ ฯ

 

๙. เรื่องพระเถระผู้อยู่ในนิคม ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ภิกษุควรมีความปรารถนาและสันโดษ๑๑๒-๑๑๕อปฺปมาทรโตติ – นิคมวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

๑๐.เรื่องเมฆิยเถระ ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
จิตเป็นธรรมชาตเร็ว๑๑๖-๑๑๘ผนฺทนํ จปลํ – เมฆิยตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

๑๑.เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ๔ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
อุบาสิกาจัดที่อยู่ถวายภิกษุ ๖๐ รูป๑๑๘-๑๒๐ทุนฺนิคฺคหสฺส – นาม นตฺถิ ฯ
อุบาสิกาเจริญธรรมตามที่ภิกษุบอก๑๒๐-๑๒๒อุปาสิกา เอเก – คุณกถํ กถยึสุ ฯ
อุบาสิกาจัดของถวายตามที่ภิกษุต้องการ๑๒๒-๑๒๕อญฺญตโร ภิกฺขุ – เทสนา ชาตา ฯ
พระเถระบรรลุพระอรหัตและระลึกชาติได้๑๒๕-๑๒๖สตฺถา ตสฺส – อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ ฯ

 

๑๒. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ภิกษุอยากสึกจนซูบผอม๑๒๖-๑๒๙สุทุทฺทสนฺติ – อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุวตฺถุ ฯ

 

๑๓. เรื่องภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ ๒ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระหลานชายนึกถึงฆราวาสวิสัย๑๒๙-๑๓๑ทูรงฺคมํ เอกจรนฺติ – ปิฏฺฐึ ปหริสฺสามีติ ฯ
สำรวมเป็นเหตุให้พ้นเครื่องผูกของมาร๑๓๑-๑๓๓โส เอวํ  – ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

๑๔. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ  ๔ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
บวชสึกถึง ๖ ครั้ง๑๓๓-๑๓๕อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺสาติ – คพฺภํ ปาวิสิ ฯ
ครั้งที่ ๗ บวชไม่สึก๑๓๕-๑๓๖ตสฺมึ ขเณ – วทตีติ อาหํสุ ฯ
ความกลัวย่อมได้มีแก่คนผู้ฝึกจิตดีแล้ว๑๓๖-๑๓๘สตฺถา อาม – อตีตํ อาหริ ฯ
เรื่องบัณฑิตจอบเหี้ยน๑๓๘-๑๔๐อตีเต พาราณสิยํ – จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

๑๕. เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา ๒ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ภิกษุ ๕๐๐ รูป อยู่ในไพรสณฑ์๑๔๐-๑๔๒กุมฺภูปมนฺติ – ปวิเสยฺยาถาติ อุยฺโยเชสิ ฯ
กายเหมือนหม้อจิตเหมือนนคร๑๔๒-๑๔๕เต สตฺถารํ -อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ ฯ

 

๑๖. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ ๒ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม๑๔๕-๑๔๗อจิรํ วตยํ กาโยติ – มญฺจเก นิปชฺชิ ฯ
บุรพกรรมของพระติสสะ๑๔๗-๑๔๙สตฺถา ตสฺส -ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

๑๗. เรื่องนันทโคปาลกะ ๑ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
จิตที่ตั้งไว้ผิดทำความฉิบหายมากกว่าอย่างอื่น๑๔๙-๑๕๑ทิโส ทิสนฺติ – นนฺทโคปาลกวตฺถุ ฯ

 

๑๘. เรื่องพระโสไรยเถระ ๔ ตอน

ตอนที่ชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
เศรษฐีกลับเพศเป็นหญิง๑๕๒-๑๕๓น ตํ มาตา – อิตฺถีภาวํ ปฏิลภิ ฯ
ชายอาจกลับเป็นหญิงและหญิงอาจกลับเป็นชาย๑๕๓-๑๕๕ตกฺกสิลายํ เสฏฺฐิปุตฺเตน – ขมาเปสฺสามีติ ฯ
ขอขมาเป็นอโหสิกรรม๑๕๕-๑๕๖โส เถรสฺส – นามํ อโหสิ ฯ
จิตที่ตั้งไว้ชอบดีกว่าเหตุใด ๆ๑๕๖-๑๕๘ชนปทวาสิโน ตํ – โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๘๒ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๖ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๘๐ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๔ เรื่อง ๓๕ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๖๓ เรื่อง ๒๙๓ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยุ่จดหมายเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า