พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน

๑. เรื่องสามาวดี ๓๘ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
สองกษัตริย์ออกบวช
พระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงค์
กุมารอุเทนยกทัพช้าง
สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ
สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปัจเจกพุทธเจ้า
เหตุทำให้เทพบุตรเคลื่อน ๔ อย่าง
นางกาลีนำทารกโฆสกไปให้โคเหยียบ
โฆสกทารกถูกฆ่าแต่ไม่ตาย
ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
๑๐ ความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ อย่าง
๑๑ นายโฆสกะได้ลูกสาวเศรษฐีเป็นภรรยา
๑๒ เศรษฐีเสียใจจนป่วย
๑๓ พระเจ้าอุเทนประทานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายโฆสกะ
๑๔ ทำลายฝาเรือนย่อมพ้นอหิวาตกโรค
๑๕ ประวัตินางสามาวดี
๑๖ พระเจ้าจัณฑปัชโชตให้ลูกสาวเรียนมนต์
๑๗ พระเจ้าอุเทนถูกจับ
๑๘ พระเจ้าจัณฑปัชโชตให้ลูกสาวเรียนมนต์
๑๙ พาหนะ ๕ ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต
๒๐ คาถาอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้า
๒๑ ประวัตินางมาคันทิยา
๒๒ รอยเท้าบอกนิสัยคน
๒๓ นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระศาสดา
๒๔ นายทุคคตะรักษาอุโบสถ
๒๕ ดาบสเลื่อมใสออกบวช
๒๖ นายสุมนมาลาการเลี้ยงภิกษุสงฆ์
๒๗ นางขุชชุตตราเลิศในทางแสดงธรรม
๒๘ พระศาสดาผจญกับการแก้แค้น
๒๙ นางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องไก่
๓๐ นางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องงู
๓๑ นางสามาวดีให้โอวาทแก่หญิง ๕๐๐ คน
๓๒ พระราชาทรงถวายจีวรแก่พระอานนท์
๓๓ พระนางสามาวดีถูกไฟครอก
๓๔ พระเจ้าอุเทนลงโทษนางมาคันทิยากับพวก
๓๕ บุรพกรรมของนางสามาวดีกับบริวาร
๓๖ บุรพกรรมของนางขุชชุตรา
๓๗ ความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะ
๓๘ แก้อรรถ

 

๒. เรื่องกุมภโฆสกะ ๕ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
หนีโรคระบาดเพื่อเอาชีวิตรอด
พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบฐานะของกุมภโฆสก
กุมภโฆสกได้ลูกสาวของนางสนมเป็นภรรยา
กุมภโฆสกถูกฉุดตัวไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว
คุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศ

 

๓. เรื่องจูฬปันถกะ ๑๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
ธิดาของเศรษฐีได้ทาสเป็นสามี
สามีภรรยาพาลูกไปหาตา
มหาปันถกต้องการให้น้องชายบวช
พระจูฬปันถกหนีไปสึกแต่สึกไม่ได้
พระจูฬปันถกได้บรรลุพระอรหันต์
พระจูฬปันถกเนรมิตตนเป็นภิกษุพันรูป
พระศาสดาเสด็จไปที่ประชุมสงฆ์
มาณพเรียนศิลปะในกรุงตักกสิลา
โจรหนีเพราะมนต์ของมาณพ
๑๐ กุสโลบายของพระราชา
๑๑ พระศาสดาสอนให้ทำที่พึ่งด้วยธรรม ๔ ประการ

 

๔. เรื่องพาลนักษัตร ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
คนพาลกับคนฉลาดมีอาการต่างกัน

 

๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระเถระตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพพจักษุ

 

๖. เรื่องภิกษุสองสหาย ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
ความต่างกันของผู้ประมาทกับผู้ไม่ประมาท

 

๗. เรื่องท้าวสักกะ ๑๒ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
เหตุที่ท้าวสักกะได้พระนามต่าง ๆ
ท้าวสักกะสมาทานวัตตบท ๗
เรื่องราวของมฆมาณพกับสหาย ๓๓ คน
ช้างไม่เหยียบเพราะอานุภาพแห่งเมตตา
มฆมาณพมีภริยา ๔ คน
นางสุชาดาไม่ทำกุศลอะไร ๆ
เทวดากับอสูรทำสงครามกัน
ภริยาของมฆมาณพ ๓ คน เกิดในภพดาวดึงส์
นางสุชาดาเกิดเป็นนางนกยาง
๑๐ นางสุชาดาเกิดเป็นลูกสาวช่างหม้อ
๑๑ ท้าวสักกะปลอมเป็นอสูรชิงนางสุชาดา
๑๒ อานิสงส์ของความไม่ประมาท

 

๘. เรื่องภิกษุรุปใดรูปหนึ่ง ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
ภิกษุใช้ไฟป่าเป็นอารมณ์กรรมฐาน

 

๙. เรื่องพระเถระผู้อยู่ในนิคม ๒ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
ติสสเถระผู้ปรารถนาน้อย
พระศาสดาตรัสนิทานเรื่องนกแขกเต้า

 

๑๐.เรื่องเมฆิยเถระ ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระเมฆิยเถระผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า

 

๑๑.เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ๖ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
อุบาสิกาจัดที่อยู่ถวายภิกษุ ๖๐ รูป
ภิกษุ ๖๐ รูป ทำกติกากัน
อุบาสิกาเจริญสมณธรรมตามที่ภิกษุบอก
อุบาสิกาจัดของถวายตามที่ภิกษุต้องการ
พระศาสดาแนะให้ภิกษุรักษาจิตอย่างเดียว
พระเถระผู้ระลึกชาติได้

 

๑๒. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระเถระแนะนำอุบายพ้นทุกข์แก่บุตรเศรษฐี

 

๑๓. เรื่องภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ ๓ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระเถระบวชให้หลานชาย
พระเถระถูกพระหลานชายตี
ภิกษุสามเณรพากันไล่ตามจับภิกษุหนุ่ม

 

๑๔. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ  ๕ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีอยากบวชเป็นภิกษุ
เขาบวช ๆ สึก ๆ ถึง ๖ ครั้ง
จิตตหัตถ์บรรลุโสดาบัน
เรื่องราวบัณฑิตจอบเหี้ยน
ชนะแล้วไม่กลับแพ้อีก

 

๑๕. เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา ๒ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
เทวดาทำอุบายหลอนภิกษุ
เทวดากลับได้เมตตาจิต

 

๑๖. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ ๒ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม
บุรพกรรมของพระติสสะ

 

๑๗. เรื่องนันทโคปาลกะ ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
จิตที่ตั้งไว้ผิดทำความฉิบหายมากกว่าอย่างอื่น

 

๑๘. เรื่องพระโสไรยเถระ ๕ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
เศรษฐีบุตรกลับเพศเป็นหญิงแล้วหลบหนี
ชายอาจกลับเป็นหญิงและหญิงอาจกลับเป็นชายได้
นางได้พบเพื่อนเก่าแล้วเล่าเรื่องให้ฟัง
นางขอขมาพระมหากัจจายนเถระ
ชาวชนบทพากันแตกตื่นอลหม่าน

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๗๕ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๓๕ เรื่อง ๗๖ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๙๔ เรื่อง ๓๖๘ ตอน

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า