โครงสร้างเนื้อหา “วิชาบาลีไวยากรณ์”

 

บาลีไวยากรณ์ มีเนื้อหาครอบคลุมสำหรับการสอบบาลีสนามหลวงประโยค ๑ – ๒ ดังนี้

 

สมัญญาภิธาน

ตอนที่

สมัญญาภิธาน: สระ พยัญชนะ

ตอนที่

สมัญญาภิธาน: ฐานกรณ์

 

นามและอัพยยศัพท์ : นามนาม คุณนาม สัพพนาม

ตอนที่

ลิงค์ วจนะ วิภัตติ

 

 

การันต์

ตอนที่

อ การันต์ในปุงลิงค์ (ปุริส บุรุษ) ตอนที่ ๑

ตอนที่

อ การันต์ในปุงลิงค์ (ปุริส บุรุษ) ตอน ๒

ตอนที่

อิ การันต์ในปุงลิงค์ (มุนิ ผู้รู้)

ตอนที่

อี การันต์ในปุงลิงค์ (เสฏฐี เศรษฐี)

ตอนที่

อุ การันต์ในปุงลิงค์ (ครุ ครู)

ตอนที่

อู การันต์ในปุงลิงค์ (วิญญู ผู้รู้วิเศษ))

ตอนที่

๑๐

อา การันต์ในอิตถีลิงค์ (กัญญา นางสาวน้อย)

ตอนที่

๑๑

อิ การันต์ในอิตถีลิงค์ (รัตติ ราตรี)

ตอนที่

๑๒

อี การันต์ในอิตถีลิงค์ (นารี นาง)

ตอนที่

๑๓

อุ การันต์ในอิตถีลิงค์ (รัชชุ เชือก) ตอนที่ ๑

ตอนที่

๑๔

อุ การันต์ในอิตถีลิงค์ (รัชชุ เชือก) ตอนที่ ๒

ตอนที่

๑๕

อู การันต์ในอิตถีลิงค์ (วธู หญิงสาว) ตอนที่ ๑

ตอนที่

๑๖

อู การันต์ในอิตถีลิงค์ (วธู หญิงสาว) ตอนที่ ๒

ตอนที่

๑๗

อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (กุล ตระกูล) ตอนที่ ๑

ตอนที่

๑๘

อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (กุล ตระกูล) ตอนที่ ๒

ตอนที่

๑๙

อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (อักขิ นัยน์ตา) ตอนที่ ๑

ตอนที่

๒๐

อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (อักขิ นัยน์ตา) ตอนที่ ๒

ตอนที่

๒๑

อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (วัตถุ พัสดุ, วัตถุ) ตอนที่ ๑

ตอนที่

๒๒

อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (วัตถุ พัสดุ, วัตถุ) ตอนที่ ๒

 

 

 

กติปยศัพท์

ตอนที่

๒๓

กติปยศัพท์ อัตต (ตน)

ตอนที่

๒๔

กติปยศัพท์ พรหม (พรหม)

ตอนที่

๒๕

กติปยศัพท์ ราช (พระราชา) ตอน ๑

ตอนที่

๒๖

กติปยศัพท์ มหาราชา (พระราชาใหญ่) ตอน ๒

ตอนที่

๒๗

กติปยศัพท์ ภควันตุ (พระผู้มีพระภาคเจ้า)

ตอนที่

๒๘

กติปยศัพท์ อรหันต์ (พระอรหันต์)

ตอนที่

๒๙

กติปยศัพท์ ภวันตะ (ผู้เจริญ)

ตอนที่

๓๐

กติปยศัพท์ สัตถุ (พระศาสดา)

ตอนที่

๓๑

กติปยศัพท์ ปิตุ (บิดา)

ตอนที่

๓๒

กติปยศัพท์ มาตุ (มารดา)

 

 

 

มโนคณะ

ตอนที่

๓๓

กติปยศัพท์ มโนคณะ

ตอนที่

๓๔

กติปยศัพท์ กัมมะ (กรรม)

ตอนที่

๓๔

กติปยศัพท์ โค (โค)

ตอนที่

๓๖

กติปยศัพท์ ศัพท์พิเศษ ๖ ศัพท์

 

 

 

สังขยาคุณนาม

ตอนที่

๓๗

สังขยา

ตอนที่

๓๘

สังขยา เอก (๑)

ตอนที่

๓๙

สังขยา ทวิ (๒) อุภ (ทั้งสอง)

ตอนที่

๔๐

สังขยา ติ (๓)

ตอนที่

๔๑

สังขยา จตุ (๔)

ตอนที่

๔๒

สังขยา ปัญจ (๕) อัฏฐารส (๑๘)

ตอนที่

๔๓

สังขยา เอกูนวีส (๑๙) อัฏฐนวุติ (๙๘)

ตอนที่

๔๔

สังขยานามนาม

ตอนที่

๔๕

ปูรณสังขยา

ตอนที่

๔๖

สรุปสังขยา

 

 

 

สัพพนาม

ตอนที่

๔๗

สัพพนาม และ ต ศัพท์ (ปุง) ในปุริสสัพพนาม

ตอนที่

๔๘

สัพพนาม ต ศัพท์ (อิต) ในปุริสสัพพนาม

ตอนที่

๔๙

สัพพนาม ต ศัพท์ (นปุง) ในปุริสสัพพนาม

ตอนที่

๕๐

สัพพนาม ตุมห ศัพท์ (ท่่าน) ในปุริสสัพพนาม

ตอนที่

๕๑

สัพพนาม อมห ศัพท์ (เรา) ในปุริสสัพพนาม

ตอนที่

๕๒

อนิยม วิเสสนสัพพนาม ย ศัพท์ (ใด) ในปุงลิงค์

ตอนที่

๕๓

อนิยม วิเสสนสัพพนาม ย ศัพท์ (ใด) ในอิตถีลิงค์

ตอนที่

๕๔

อนิยม วิเสสนสัพพนาม ย ศัพท์ (ใด) ในนปุงสกลิงค์

ตอนที่

๕๕

อนิยม วิเสสนสัพพนาม กึ ศัพท์ (อะไร ใคร) ใน ๓ ลิงค์

ตอนที่

๕๖

อนิยม วิเสสนสัพพนาม กึง ศัพท์ (อะไร ใคร) มี จิ ต่อท้าย

ตอนที่

๕๗

อนิยม วิเสสนสัพพนาม กึง ศัพท์ (อะไร ใคร) มี ย นำหน้า มี จิ ต่อท้าย

ตอนที่

๕๘

นิยม วิเสสนสัพพนาม ต ศัพท์ (นั้น)​ใน ๓ ลิงค์

ตอนที่

๕๙

นิยม วิเสสนสัพพนาม เอต ศัพท์ (นั่น) ในปุงลิงค์

ตอนที่

๖๐

นิยม วิเสสนสัพพนาม เอต ศัพท์ (นั่น) ในอิตถีลิงค์

ตอนที่

๖๑

นิยม วิเสสนสัพพนาม เอต ศัพท์ (นั่น) ในนปุงสกลิงค์

ตอนที่

๖๒

นิยม วิเสสนสัพพนาม อิม ศัพท์ (นี้)  ในปุงลิงค์

ตอนที่

๖๓

นิยม วิเสสนสัพพนาม อิม ศัพท์ (นี้)  ในอิตถีลิงค์

ตอนที่

๖๔

นิยม วิเสสนสัพพนาม อิม ศัพท์ (นี้)  ในนปุงสกลิงค์

ตอนที่

๖๕

นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น)  ในปุงลิงค์

ตอนที่

๖๖

นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น)  ในอิตถีลิงค์

ตอนที่

๖๗

นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น)  ในนปุงสกลิงค์

 

 

อัพยยศัพท์

ตอนที่

๖๘

อัพยยศัพท์ (อุปสัค นิบาต ปัจจัย) อุปสัค ๒๐ ตัว

ตอนที่

๖๙

อัพยยศัพท์ นิบาต

ตอนที่

๗๐

อัพยยศัพท์ ปัจจัย ๑๗

 

อาขยาต

ตอนที่

๗๑

อาขยาตเบื้องต้น ๑ ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบ

ตอนที่

๗๒

วิภัตติ ๘ หมวด และองค์ประกอบ ๔ อย่าง

ตอนที่

๗๓

วัตตมานาวิภัตติ และหมวด ภู ธาตุ

ตอนที่

๗๔

วัตตมานาวิภัตติ และหมวด รุธ ธาตุ

ตอนที่

๗๕

วัตตมานาวิภัตติ และหมวด ทิว ธาตุ

ตอนที่

๗๖

วัตตมานาวิภัตติ และหมวด สุ ธาตุ และคห ธาตุ

ตอนที่

๗๗

วัตตมานาวิภัตติ และหมวด กี ธาตุ

ตอนที่

๗๘

วัตตมานาวิภัตติ และหมวด ตน ธาตุ

ตอนที่

๗๙

วัตตมานาวิภัตติ และหมวด จุร ธาตุ

ตอนที่

๘๐

ปัญจมีวิภัตติ และหมวดธาตุ ภู ธาตุ และหมวดธาตุ รุธ ธาตุ

ตอนที่

๘๑

ปัญจมีวิภัตติ และหมวดธาตุ ทวิ ธาตุ และหมวดธาตุ สุ ธาตุ

ตอนที่

๘๒

ปัญจมีวิภัตติ และหมวดธาตุ กี ธาตุ และหมวดธาตุ คห ธาตุ

ตอนที่

๘๓

ปัญจมีวิภัตติ และหมวดธาตุ ตน ธาตุ และหมวดธาตุ จุร ธาตุ

ตอนที่

๘๔

สัตตมีวิภัตติ และธาตุหมวด ภู ธาตุ และธาตุหมวด รุธ ธาตุ

ตอนที่

๘๕

สัตตมีวิภัตติ และธาตุหมวด ทวิ ธาตุ และธาตุหมวด สุ ธาตุ

ตอนที่

๘๖

สัตตมีวิภัตติ และธาตุหมวด กี ธาตุ และธาตุหมวด คห ธาตุ

ตอนที่

๘๗

สัตตมีวิภัตติ และธาตุหมวด ตน ธาตุ และธาตุหมวด จุร ธาตุ

ตอนที่

๘๘

ปโรกขาวิภัตติ

ตอนที่

๘๙

หิยัตตนีวิภัตติ

ตอนที่

๙๐

อัชชัตตนีวิภัตติ และหมวดธาตุ ภู ธาตุ

ตอนที่

๙๑

อัชชัตตนีวิภัตติ และหมวดธาตุ รุธ ธาตุ

ตอนที่

๙๒

อัชชัตตนีวิภัตติ และหมวดธาตุ ทวิ ธาตุ

ตอนที่

๙๓

อัชชัตตนีวิภัตติ และหมวดธาตุ สุ ธาตุ

ตอนที่

๙๔

อัชชัตตนีวิภัตติ และหมวดธาตุ กี ธาตุ

ตอนที่

๙๕

อัชชัตตนีวิภัตติ และหมวดธาตุ ตน ธาตุ

ตอนที่

๙๖

อัชชัตตนีวิภัตติ และหมวดธาตุ สุ ธาตุ

ตอนที่

๙๗

ภวิสสันติวิภัตติ และหมวดธาตุ ภู ธาตุ

ตอนที่

๙๘

ภวิสสันติวิภัตติ และธาตุหมวด รุธ ธาตุ

ตอนที่

๙๙

ภวิสสันติวิภัตติ และธาตุหมวด ทิว ธาตุ

ตอนที่

๑๐๐

ภวิสสันติวิภัตติ และธาตุหมวด สุ ธาตุ

ตอนที่

๑๐๑

ภวิสสันติวิภัตติ และธาตุหมวด กี ธาตุ และธาตุหมวด คห ธาตุ

ตอนที่

๑๐๒

ภวิสสันติวิภัตติ และธาตุหมวด ตน ธาตุ

ตอนที่

๑๐๓

ภวิสสันติวิภัตติ และธาตุหมวด จุร ธาตุ

ตอนที่

๑๐๔

กาลปัตติวิภัตติ

ตอนที่

๑๐๕

วาจก ๕

ตอนที่

๑๐๖

ปัจจัยในวาจกทั้ง ๕

ตอนที่

๑๐๗

โครงสร้างในวาจกทั้ง ๕

ตอนที่

๑๐๘

อาขยาต-ทบทวน-กัตตุวาจก-กัมมวาจก ๑

 

กิตต์

ตอนที่

๑๐๙

อาขยาต-ทบทวน-กัตตุวาจก-กัมมวาจก ๒

ตอนที่

๑๑๐

อาขยาต-ทบทวน-กัตตุวาจก-ภาววาจก ๑

ตอนที่

๑๑๑

อาขยาต-ทบทวน-กัตตุวาจก-ภาววาจก ๒

ตอนที่

๑๑๒

อาขยาต-ทบทวน-เหตุกัตตุวาจก-เหตุกัมมวาจก ๑

ตอนที่

๑๑๓

อาขยาต-ทบทวน-เหตุกัตตุวาจก-เหตุกัมมวาจก ๒

ตอนที่

๑๑๔

ปัจจัยพิเศษในอาขยาต คือ ข, ฉ, ส, อาย, อิย

ตอนที่

๑๑๕

อสฺ ธาตุ และกิริยาวิกติกัตตา

ตอนที่

๑๑๖

วิเคราะห์ในกิตปัจจัย กวิ, ณี

ตอนที่

๑๑๗

วิเคราะห์ในกิตปัจจัย ข, ณัย

ตอนที่

๑๑๘

วิเคราะห์ในกิตกิจจปัจจัย อ, อิ

ตอนที่

๑๑๙

วิเคราะห์ในกิตกิจจปัจจัย ณ, ตเว

ตอนที่

๑๒๐

วิเคราะห์ในกิตกิจจปัจจัย ตุง, ยุ

ตอนที่

๑๒๑

กิริยากิตก์ วิภัตติแห่งกิริยากิตก์

ตอนที่

๑๒๒

กาลในกิริยากิตก์

ตอนที่

๑๒๓

วาจกในกิริยากิตก์

ตอนที่

๑๒๔

ปัจจัยแห่งกิริยากิตก์

ตอนที่

๑๒๕

ปัจจัยในกิตปัจจัย อันต, ตวันตุ, ตาวี

ตอนที่

๑๒๖

ปัจจัยในกิจจปัจจัย อนีย, ตัพพ

ตอนที่

๑๒๗

ปัจจัยในกิตกิจจ มาน, ต

ตอนที่

๑๒๘

ปัจจัยในกิตกิจจ ตูน, ตวา, ตาวน

 

 

เรื่อง สมาส

ตอนที่

๑๒๙

สมาส โดยชื่อ

ตอนที่

๑๓๐

กัมมธายสมาส ๑

ตอนที่

๑๓๑

กัมมธารยสมาส ๒

ตอนที่

๑๓๒

กัมมธารยสมาส ๓

ตอนที่

๑๓๓

ทิคุสมาส

ตอนที่

๑๓๔

ตัปปุริสสมาส ๑

ตอนที่

๑๓๕

ตัปปุริสสมาส ๒

ตอนที่

๑๓๖

ตัปปุริสสมาส ๓

ตอนที่

๑๓๗

นบุพพบท กัมมธารยสมาส หรืออุภยตัปปุริสสมาส

ตอนที่

๑๓๘

ทวันทวสมาส ๑

ตอนที่

๑๓๙

ทวันทวสมาส ๒

ตอนที่

๑๔๐

อัพยยีภาวสมาส ๑

ตอนที่

๑๔๑

อัพยยีภาวสมาส ๒

ตอนที่

๑๔๒

ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส ๑

ตอนที่

๑๔๓

ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส ๒

ตอนที่

๑๔๔

ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส ๓

ตอนที่

๑๔๕

ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส

ตอนที่

๑๔๖

ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส

ตอนที่

๑๔๗

นบุพพบท พหุพพิหิสมาส

ตอนที่

๑๔๘

สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส

ตอนที่

๑๔๙

สมาสท้อง หรือสมาสภายใน

 

เรื่อง ตัทธิต

ตอนที่

๑๕๐

ตัทธิต (ความหมายของตัทธิต)

ตอนที่

๑๕๑

โคตตตัทธิต

ตอนที่

๑๕๒

ตรตยาทิตัทธิต

ตอนที่

๑๕๓

ราคาทิตัทธิต

ตอนที่

๑๕๔

ชาตาทิตัทธิต

ตอนที่

๑๕๕

สมุหตัทธิต

ตอนที่

๑๕๖

ฐานตัทธิต

ตอนที่

๑๕๗

พหุลตัทธิต

ตอนที่

๑๕๘

เสฏฐตัทธิต

ตอนที่

๑๕๙

ตทัสสัตถิตัทธิต

ตอนที่

๑๖๐

ปกติตัทธิต

ตอนที่

๑๖๑

สังขยาตัทธิต

ตอนที่

๑๖๒

ปูรณตัทธิต

ตอนที่

๑๖๓

วิภาคตัทธิต

ตอนที่

๑๖๔

ภาวตัทธิต ๑

ตอนที่

๑๖๕

ภาวตัทธิต ๒

ตอนที่

๑๖๖

ภาวตัทธิต ๓

ตอนที่

๑๖๗

ภาวตัทธิต ๔

ตอนที่

๑๖๘

อัพยยตัทธิต

 

 

.