ติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๙๒-๓๖๓๓๕๕๖, ๐๒-๕๖๔๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๑๔
e-mail: saowadee@nstda.or.th