ผู้เขียน - Pali Online

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๕ นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น) ในปุงลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๔ นิยม วิเสสนสัพพนาม อิม ศัพท์ (นี้) ในนปุงสกลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๓ นิยม วิเสสนสัพพนาม อิม ศัพท์ (นี้) ในอิตถีลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๒ นิยม วิเสสนสัพพนาม อิม ศัพท์ (นี้) ในปุงลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๑ นิยม วิเสสนสัพพนาม เอต ศัพท์ (นั่น) ในนปุงสกลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๐ นิยม วิเสสนสัพพนาม เอต ศัพท์ (นั่น) ในอิตถีลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๕๙ นิยม วิเสสนสัพพนาม เอต ศัพท์ (นั่น) ในปุงลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๕๘ นิยม วิเสสนสัพพนาม ต ศัพท์ (นั้น)​ใน ๓ ลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๕๗ อนิยม วิเสสนสัพพนาม กึง ศัพท์ (อะไร ใคร) มี ย นำหน้า มี จิ ต่อท้าย

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๕๖ อนิยม วิเสสนสัพพนาม กึง ศัพท์ (อะไร ใคร) มี จิ ต่อท้าย

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ทดสอบการแต่งประโยค
๑. อ.หนังสือ บางเล่ม บนเตียงน้อย (มญฺจก-ปุง) ของพระราชา ไร ๆ ผู้เป็นที่พึ่ง แห่งนางอัปสร ท. บางพวก ฯ
๒. อ.ภรรยา บางคน ของบุรุษ บางคน ผู้ถวายอยู่ (เทนฺต) ซึ่งทาน อะไรๆ แก่ภิกษุ บางรูป ฯ
๓. อ.ตระกูล ท. บางเหล่า ของคฤหบดี ผู้รักษาอยู่ (รกฺขนฺต) ซึ่งทรัพย์ ไร ๆ ของบิดา ของตน ฯ
ทดสอบการแปลบาลี
๑. กสฺสจิ เขตฺเต กิญฺจิ กมฺมํ กโรนฺตานํ (ทำอยู่) กสกานํ กาจิ คาวิโย ฯ
๒. กสฺสญฺจิ ธานิยํ กสฺสจิ รญฺโญ กุเล กานิจิ ธนานิ ฯ

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๕๕ อนิยม วิเสสนสัพพนาม กึ ศัพท์ (อะไร ใคร) ใน ๓ ลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

 
ทดสอบการแต่งประโยค๑. อ.ใคร ผู้ฉลาด กว่าอาจารย์ คนไหน ผู้ทำอยู่ (กโรนฺต) ซึ่งอะไร ใกล้กุฏิ (กุฏิ-อิต) หลังไหน ฯ๒. อ.ชน ท. เหล่าไหน ผู้ด่าอยู่ (อกฺโกสนฺต) ซึ่งใคร ในปราสาท (ปาสาท-ปุง) หลังไหน ฯ๓. อ.หญิง คนไหน ผู้ไปอยู่ (คจฺฉนฺตี) สู่แว่นแคว้น ท. เหล่าไหน กับ ด้วยใคร ฯ
ทดสอบการแปลบาลี๑. กสฺส เขตฺเต กึ กมฺมํ กโรนฺตานํ (ทำอยู่) กสกานํ เก คาโว ฯ๒. กสฺสํ ธานิยํ กสฺสา ราชินิยา หตฺเถ กานิ ฉตฺตานิ ฯ

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๕๔ อนิยม วิเสสนสัพพนาม ย ศัพท์ (ใด) ในนปุงสกลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้