ผู้เขียน - Pali Online

ตอนที่ ๗๑ อาขยาตเบื้องต้น ๑ ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบ

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ตอนที่ ๗๐ อัพยยศัพท์ ปัจจัย

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ตอนที่ ๖๙ อัพยยศัพท์ นิบาต

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๘ อัพยยศพท์ (อุปสัค นิบาต ปัจจัย อุปสัค ๒๐ ตัว

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๗ นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น) ในนปงสกลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ทดสอบการแต่งประโยค
๑. อ.ตระกูล ท. เหล่าโน้น ของคฤหบดี โน้น ผู้ถวายอยู่ ซึ่งข้าวสวย ท. เหล่าโน้น แก่ พระเถระ ท. เหล่าโน้น ฯ
๒. อ.ล้อ ท. เหล่าโน้น แห่งเกวียน โน้น ของพ่อค้า โน้น ผู้ขายอยู่ (วิกฺกีณนฺต) ซึ่งนํ้าผึ้ง่ โน้น แก่พ่อครัว (สูท-ปุง) โน้น ฯ
๓. อ.เรือน โน้น ของมาณพ (มาณว-ปุง) ผู้ใช้สอยอยู่ (ภุญฺชนฺต) ซึ่งทรัพย์ ท. เหล่าโน้น ฯ
ทดสอบการแปลบาลี
๑. อมุกสฺส รญฺโญ รฏฺฐสฺมึอมุกสฺมึสเร อสุกานิ กมลานิคณฺหนฺตสฺส (ถือเอาอยู่) มาลาการสฺส อมุกํ ธนํ ฯ
๒. อมุกสฺมึ นาม รฏฺเฐ วิหรนฺตสฺส ภิกฺขุโน อสุกานิ อฏฺฐ ภตฺตานิ เทนฺตสฺส อสุกสฺส เนสาทสฺส (นายพราน) อมุกานิ ธนูนิ ฯ

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๖ นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น) ในอิตถีลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ทดสอบการแต่งประโยค
๑. อ.นางทาสี ท. เหล่าโน้น ในเรือน โน้น ของธิดา โน้น ผู้ทําการงาน ในนา โน้น ของมารดา โน้น ฯ
๒. อ.รัศมี ท. เหล่าโน้น ของนางอัปสร ท. เหล่าโน้น ผู้บูชาอยู่ (ปูเชนฺตี) ซึ่งเทวดา โน้น ในวิมาน โน้น ฯ
๓. อ.ข้าวต้ม โน้น ในหม้อข้าว โน้น ของหญิงแม่เรือน ท. เหล่าโน้น ฯ
ทดสอบการแปลบาลี
๑. อมุกาสํ เถรีนํ อมุกสฺสํ กุฏิกาย อสุกํ คณฺฑึ ปหรนฺติยา (เคาะอยู่) อสุกสฺสา มาตุ อมุกา ธีตโร ฯ
๒. อสุกสฺสํ สาลายํ อมุกํ วีชนึ คณฺหนฺตีนํ (ถืออยู่) อมุกาสํ ทาสีนํ เคเห อสุกสฺสํ อุกฺขลิยํ อมุกา ยาคุ ฯ

แนะนำบทเรียนใหม่ล่าสุด อัพเดทวันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ในสัปดาห์นี้ มีบทเรียนใหม่ล่าสุดเพิ่มเข้ามา ๕ เรื่อง ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเปิดไปยังบทเรียนต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๑๖ อู การันต์ในอิตถีลิงค์ (วธู หญิงสาว) ตอน ๒บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๑๗ อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (กุล ตระกูล) ตอน ๑บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๑๘ อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (กุล ตระกูล) ตอน ๒บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๑๙ อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (อักขิ นัยน์ตา)​ ตอน ๑บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๒๐ อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์ (อักขิ นัยน์ตา)​ ตอน ๒

บาลีแปล ตอนที่ ๕ พระมหาปาละ ถือเนสัชชิกธุดงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีแปล ตอนที่ ๔ พระมหาปาละ และคณะสงฆ์ ๖๐ รูปไปปฏิบัติธรรม

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

แนะนำบทเรียนใหม่ล่าสุด อัพเดทวันที่ : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๑๐ อา การันต์ในอิตถีลิงค์ (กัญญา นางสาวน้อย) ในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การันต์ในอิตถีลิงค์ เริ่มต้นที่ อา การันต์ในอิตถีลิงค์ แจกอย่าง กัญญา นางสาวน้อย โดยเริ่มจากการว่าแบบ เรียนรู้ และฝึกแต่งประโยคภาษาไทย – บาลี

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๑๐ อา การันต์ในอิตถีลิงค์ (กัญญา นางสาวน้อย)

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๙ อู การันต์ในปุงลิงค์ (วิญญู ผู้รู้วิเศษ)

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้