ผู้เขียน - Pali Online

ตอนที่ ๑๑๓ อาขยาต-ทบทวน-เหตุกัตตุวาจก-เหตุกัมมวาจก ๒

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

แต่งเป็นภาษามคธ
๑.อ.บิดา ยังบุตร ให้คิดอยู่ ซึ่งปัญหา ฯ
๒.อ.ปัญหา อันบิดา ยังบุตร ให้คิดอยู่ ฯ
แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. กสโก ปุตฺตํ สกุเณ คณฺหาเปติ ฯ
๒. กสเกน ปุตฺตํ สกุณา คณฺหาปิยนฺเต ฯ

ตอนที่ ๑๑๒ อาขยาต-ทบทวน-เหตุกัตตุวาจก-เหตุกัมมวาจก ๑

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

แต่งเป็นภาษามคธ
๑.อ.เรา ท. ยังท่าน ท. ให้ฉาบอยู่ ซึ่งฝาเรือน ฯ
๒.อ.ประตู่แห่งพระนคร อันพระราชา ทรงยังราชบุรุษ ท. ให้ปิดอยู่ ฯ
๓.อ.มรณสติ อันชน ท. พึงให้เจริญ ในกาลทุกเมื่อ ฯ
แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. อนาถปิณฺฑิเกน ปุคฺคลํ เชตวนมหาวิหาโร การาปิยเต ฯ
๒. อนาถปิณฺฑิโก ปุคฺคลํ เชตวนมหาวิหารํ กาเรติ ฯ
๓. ชนา สพฺพทา มรณสฺสตึ ภาเวยฺยุํ ฯ

ตอนที่ ๑๑๑ อาขยาต-ทบทวน-กัตตุวาจก-ภาววาจก ๒

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

แต่งเป็นภาษามคธ
๑. กัตตุวาจก. อ.เรา ท. พึงปล่อย ซึ่งเนื้อ ท. จากบ่วง ฯ
๒. ภาววาจก. อันทาน ท. ได้มีแล้ว จากเศรษฐี ฯ (อภูยิตฺถ)
๓. ภาววาจก. อันกิเลส ท. พึงมี ฯ (ภูเยถ)
แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. อมฺเหหิ วิหารสฺมึ มริยเต
๒. ภิกฺขู วิหารํ อาคจฺเฉยฺยุํ ฯ
๓. ตยา สุขํ อนุภูเยถ ฯ

ตอนที่ ๑๑๐ อาขยาต-ทบทวน-กัตตุวาจก-ภาววาจก ๑

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

แต่งเป็นภาษามคธ
๑. กัตตุวาจก. อ.เรา ท. ปล่อยอยู่ ซึ่งเนื้อ ท. จากบ่วง ฯ
๒. ภาววาจก. อันเศรษฐี นอนอยู่ ในเรือน ฯ
๓. ภาววาจก. อันอันตราย ย่อมมี จากสำนัก ของโจร ท. ฯ
แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. สกุเณหิ รุกฺเขสุ ภูยเต ฯ
๒. หตฺถิลิงฺคสกุเณน รุกฺเข นิสีทิยเต ฯ
๓. ทารเกหิ เคเหสุ นิปชฺชิยเต ฯ

ตอนที่ ๑๐๙ อาขยาต-ทบทวน-กัตตุวาจก-กัมมวาจก ๒

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

แต่งเป็นภาษามคธ
๑. กัตตุวาจก. อ.ชาวนา ท. ไถอยู่ ซึ่งนา ท. ฯ
๒. กัมมวาจก. อ.ภัต อันเด็ก ท. กินอยู่ ฯ
๓. กัมมวาจก. อ.ธรรม อันพระพุทธเจ้า ทรงแสดงอยู่ ฯ
แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. วาณิชา นครํ อคมึสุ ฯ
๒. สุนขา มํสานิ ขาทนฺติ ฯ
๓. สุนเขหิ มํสานิ ขาทิยนฺเต ฯ

ตอนที่ ๑๐๘ อาขยาต-ทบทวน-กัตตุวาจก-กัมมวาจก ๑

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

แต่งเป็นภาษามคธ
๑. กัตตุวาจก. อ.เรา ท. ปล่อยอยู่ ซึ่งเนื้อ ท. จากบ่วง ฯ
๒. กัมมวาจก. อ.ทาน อันเศรษฐี ให้อยู่ ฯ
๓. กัมมวาจก. อ.กิเลส ท. อันพระอรหันต์ ท. ทำลายอยู่ ฯ
แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. สุนโข วีถิยํ มรติ ฯ
๒. สุนขา วีถิยํ มรนฺติ ฯ
๓. ทารเกหิ สุนขา ปหริยนฺเต ฯ

ตอนที่ ๑๐๗ โครงสร้างในวาจกทั้ง ๕

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. ภิกฺขุ คามํ ปิณฺฑาย ปวิสติ ฯ
๒. ภิกฺขุนา จีวรกมฺมํ กริยเต ฯ
๓. ภิกฺขุนา วิปสฺสนา ภาวิยเต ฯ
๔. ภิกฺขุ วิปสฺสนํ ภาเวติ ฯ
๕. ภิกฺขุนา สามเณรํ จีวรกมฺมํ การาปิยเต ฯ
๖. ภิกฺขุ สามเณรํ จีวรกมฺมํ กาเรติ ฯ

ตอนที่ ๑๐๖ ปัจจัยในวาจกทั้ง ๕

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

กิริยาต่อไปนี้ประกอบด้วยปัจจัยอะไร และเป็นวาจกอะไร
๑. ภวติ…ลง อ ปัจจัย เป็นกัตตุวาจก
๒. ทียเต..ลง ย ปัจจัย ในกัมมวาจก เป็นกัมมวาจก
๓. ภาเวติ..ลง เณ ปัจจัย เป็นเหตุกัตตุวาจก
๔. ภูยเต…ลง ย ปัจจัยในภาววาจก เป็นภาววาจก
๕. ปาจาปิยเต.. ลง ณาเป ปัจจัย ลง ย อิ อาคมหน้า ย ปัจจัย เป็นเหตุกัมมวาจก
แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. เสฏฺฐิสฺส เคเห ธนํ ภวติ ฯ
๒. เสฏฺฐินา ธนํ ลพฺภเต ฯ
๓. เสฏฺฐี ปุตฺตํ ธนํ ลาเภติ ฯ
๔. เสฏฺฐินา ปุตฺตํ ธนํ ลาภาปิยเตฯ

ตอนที่ ๑๐๕ วาจก ๕

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ประโยคต่อไปนี้เป็นวาจกอะไร
๑. ปุริโส คามํ คจฺฉติ ฯ เป็นกัตตุวาจก
๒. ปุริเสน กมฺมํ กริยเต ฯ เป็นกัมมวาจก
๓. เตน ภูยเต ฯ เป็นภาววาจก
๔. ปุริโส ปุตฺตํ กมฺมํ กาเรติ ฯ เป็นเหตุกัตตุวาจก
๕. ปุริเสน ปุตฺตํ กมฺมํ การาปิยเตฯ. เป็นเหตุกัมมวาจก
แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
๑. ปุคฺคโล คามํ คจฺฉติ ฯ
๒. ปุคฺคเลน กมฺมํ กริยเต ฯ
๓. ปุริเสน ภูยเต ฯ
๔. เสฏฺฐี ทาสํ กมฺมานิ กาเรติ ฯ
๕. เสฏฺฐินา ทาสํ กมฺมานิ การาปิยนฺเต ฯ

ตอนที่ ๑๐๔ กาลปัตติวิภัตติ

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ทดสอบแปลไทยเป็นมคธ
๑. ถ้าว่า อ.เรา จักได้บวชแล้วไซร้, อ.เรา จักได้บรรลุแล้ว ซึ่งธรรมฯ
๒. ถ้าว่า อ.พระเทวทัต จักไม่ได้บวชแล้วไซร้, จักได้ทำกรรมนักแล้ว ฯ
๓. ถ้าว่า อ.ท่าน จักถึงทั่วแล้ว ซึ่งความไม่ประมาทไซร้, อ.บุตร จักเกิดขึ้นแล้ว แก่ท่าน ฯ
ทดสอบแปลมคธเป็นไทย
ทดสอบแปลมคธเป็นไทย
๑. สเจ ตฺวํ อปฺปมตฺโต อภวิสฺส, ปุตฺโต อุปฺปชฺชิสฺส ฯ
๒. สเจ ตฺวํ อตุสฺสิสฺส, อหํ อรมิสฺสํ ฯ
๓. สเจ อหํ ปาลิภาสํ อุคฺคณฺหิสฺสํ, สิปฺปานํ ปารํ อคมิสฺสํ ฯ

ตอนที่ ๑๐๓ ภวิสสันติวิภัตติ และธาตุหมวด จุร ธาตุ

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ทดสอบแปลไทยเป็นมคธ
๑. อ. โจร ท. ๕ จักลัก ซึ่งทรัพย์ ในเรือน ของเศรษฐี ฯ
๒. อ.เรา ท. จักปรึกษา กับ ด้วยท่าน ท. ฯ
๓. อ.ท่าน จักกำหนด ซึ่งอาการ ท. ของสรีระ ฯทดสอบแปลมคธเป็นไทย
๑. สพฺเพ โจรา เสฏฺฐิสฺส เคเห ธนานิ โจรยิสฺสนฺติ ฯ
๒. อนาคเต ทีปงฺกรทสพลสฺส สาสเน ธมฺเม เวทยิสฺสถ ฯ
๓. อหํ อตฺตโน สรีเร อากาเร ลกฺขยิสฺสามิ ฯ

ตอนที่ ๑๐๒ ภวิสสันติวิภัตติ และธาตุหมวด ตน ธาตุ

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

ทดสอบแปลไทยเป็นมคธ
๑. อ.บุรุษ ท. ๕ จักทำ ซึ่งเรือน ของตน ในเมืองพาราณสี ฯ
๒. อ.เรา ท. จักทำ ซึ่งสมณธรรม ในสำนัก ของพระพุทธเจ้า ฯ
๓. อ.ท่าน จักทำ ซึ่งกรรมฐาน ในพระเชตวันมหาวิหาร ฯ
ทดสอบแปลมคธเป็นไทย
๑. สพฺเพ กสกา อตฺตโน อตฺตโน เขตฺเต กมฺมานิ กริสฺสนฺติ ฯ
๒. อนาคเต เมตฺเตยฺยทสพลสฺส สาสเน ธมฺเมสุ ชาคริสฺสถ ฯ
๓. อหํ เมตฺตาย สพฺพสตฺเตสุ ตนิสฺสามิ ฯ