พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๔ เรื่อง  ๓๕ ตอน

 • เรื่องพระราธเถระ ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ราธพราหมณ์มีอุปนิสัยพระอรหัต๑-๒นิธีนํว ปวตฺตารนฺติ – คณฺเหยฺยาเมวาติ
พระศาสดาทรงแสดงอลีนจิตตชาดก๒-๓อเถกทิวสํ ธมฺมสภายํ – น ปาปิโยติ
แก้อรรถ๓-๕ตตฺถ “นิธีนฺนติ – ราธเถระวตฺถุ

 

 • เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ภิกษุลามกต้องถูกปัพพาชนียกรรม๕-๖“โอวเทยฺยานุสาเสยฺยาติ – อชฺสชิปุนพฺพสุก    วตฺถุ

 

 • เรื่องพระฉันนเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระฉันนเถระด่าพระอัครสาวก๗-๘“น ภเช ปาปเก มิตฺเตติ – ฉันนเถระวตฺถุ

 

 • เรื่องพระมหากัปปินเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระปัจเจกพุทธะทูลขอหัตถกรรมทำเสนาสนะ๘-๑๑“ธมฺมปีติ สุขํ เสตีติ – เคหานิ อคมํสุ
กุฎุมพีถวายมหาทาน๑๑-๑๓อเถกทิวสํ วิหาเร – อลภิตฺวา ปจฺจาคจฺฉนฺติ
พระราชาได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้า๑๓-๑๔อเถกทิวสํ ราชา – ต๋ขณญฺเญว นิกฺขมิ
พระศาสดาตรวจดูสัตว์โลก๑๔-๑๖สตฺถาปิ – โสวณฺณมยานิ วิย อเหสุํ
พระราชาและอำมาตย์ได้บรรลุคุณวิเศษ๑๖-๑๗ราชา จินฺเตสิ – โลเก อุปฺปนฺโนติ
พระเทวีเสด็จออกติดตามพระราชา๑๗-๑๙สาปิ ตํ สุตฺวา – เทฺว นทิโย อุตฺตริ
บรรลุพระอรหัต๑๙-๒๑สตฺถา ตสฺสา – มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องสามเณรบัณฑิต
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระศาสดาตรัสอนุโมทนากถา๒๑-๒๓อุทกํ หิ นยนฺตีติ – กิํ เม ภิกฺขูหีติ
ชายเข็ญใจยินดีถวายภัตตาหารภิกษุ๒๓-๒๕สมาทปเกน นาม – นาฬิโย ทาเปสิ
ชายเข็ญใจได้ถวายทานแด่พระพุทฺธเจ้า๒๕-๒๗โส เคหํ คนฺตฺวา – พาหา ปคฺิคยฺห ปริเทวิ
พระศาสดาประทานบาตรแก่ชายเข็ญใจ๒๗-๒๙มนุสฺสา สนฺนิปติตฺวา – สคฺถารา สิทฺธิํเยว อคมาสิ.
พระศาสดาเสด็จไปเรือนของชายเข็ญใจ๒๙-๓๑สกฺโกปิ เทวราชา – กุจฺฉิยํ ปฏิสนฺธิํ คณฺหิ
ทารกออกบวชเป็นสามเณร๓๑-๓๓อถสฺสา มาตาปิตโร – ทิวาตรํ คามํ ปาวิสิ
สามเณรลากลับไปทำสมณธรรม๓๓-๓๕สามเณโร อุปชฺฌาเยน – สมฺมสนฺโต นิสีทิ
พระศาสดาทรงทำอารักขาสามเณร๓๕-๓๗อถสฺส คุณเตเชน –  สุขสมฺผสฺสํ ปฏิลภติ
สามเณรบรรลุพระอรหัตตผล๓๗-๓๙เอวํ อิเมสุ – ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ

 

 • เรื่องลกุณฏกภัททิยเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระถูกล้อเลียนเพราะร่างเล็ก๓๙-๔๐“เสโล ยถาติ – ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องมารดาของนางกาณา
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
นางกาณาบรรลุโสดาปัตติผล๔๐-๔๒“ยถาปิ รหโท คมฺภีโรติ – มโหโฆ วิย ปวตฺตติ
พระศาสดาทรงประชุมชาดก๔๒-๔๔ธมฺมสภายํ กถํ สมุฏฺฐาเปสุํ – กาณมาตาวตฺถุ

 

 • เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชา๔๔-๔๕สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺตีติ – อุปสนฺตา ว วิหรนฺตีติ
พระศาสดาตรัสวาโลทกชาดก๔๕-๔๗สตฺถา ธมฺมสภํ คนฺตฺวา – ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ

 

 • เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
อุบาสกหนีไปบวชได้บรรลุพระอรหัต๔๗-๔๙“ น อตฺตเหตูติ – ธมฺมิกตฺเถรวคฺถุ

 

 • เรื่องการฟังธรรม
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
คนอาศัยภพแล้วติดภพมีมาก๔๙-๕๐“อปฺปกา เต มนุสฺเสสูติ – ธมฺมสฺสวนวตฺถุ

 

 • เรื่องภิกษุอาคันตุกะ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระศาสดาตรัสเหมาะแก่ความประพฤติ๕๑-๕๒“กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหายาติ – ฉฏฺโฐ วคฺโค

 

 • เรื่องหมอชีวก
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเทวทัตทำโลหิตุปบาทกรรม๕๓-๕๕“ คตทฺธิโนติ – ชีวกวตฺถุ

 

 • เรื่องมหากัสสปเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จจาริก๕๕-๕๖อุยฺยุญฺชนฺตีติ-ตเทว ชาตนฺติ
พระศาสดาตรัสบุรพจริตของพระเถระ๕๖-๕๗สตฺถา ภิกฺขูนํ-มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องเพฬัฏฐสีสเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ทรงบัญญัติสันนิธิการสิกขาบท๕๘-๖๐เยสํ สนฺนิจโย นตฺถีติ-เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องพระอนุรุทธเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
เทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธเถระ๖๑-๖๓“ยสฺสาสวา ปริกฺขีณาติ – อนุรทฺธตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องพระมหากัจจายนเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระยกย่องการฟังธรรม๖๓-๖๔“ยสฺสินฺทฺริยานีติ – มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องพระสารีบุตรเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง๖๕-๖๗“ปฐวีสโมติ – อจฺจยํ เทเสสิ
จิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดิน๖๗-๖๘สตฺถา เถรํ อามนฺเตตฺวา – สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ศิษย์บรรลุพระอรหัตก่อนอาจารย์๖๘-๗๐“สนฺตนฺตสฺส มนํ โหตีติ – เอเกน หตฺเถน อทาสิ
อาจารย์ขอโทษศิษย์๗๐- ๗๒อถ นํ อุปชฺฌาโย – โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตถุ
 • เรื่องพระสารีบุตรเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระสารีบุตรอันใครๆไม่ควรติเตียน๗๒-๗๔“อสฺสทฺโธติ – สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระสารีบุตรชวนพี่น้องบวช๗๔-๗๖“คาเม วาติ – ปุนปิ ตเถว อกาสิ
เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต๗๖-๗๗อถสฺส ญาตกา – อุชุมคฺคํ คณฺหาหีติ
พวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ๗๗-๗๙สตฺถา กิร “อหํ – ขาทิตฺวา นิสีทิํสุ
นางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะ๗๙-๘๐อถ เน วิสาขา ปุจฺฉิ – โสตาปตฺติผลาทีนิ

ปาปุณิํสุ

พวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระสีวลี๘๐-๘๒อปเรน สมเยน ภิกฺขู – ปตฺติํ ลภามิ ทสฺสามีติ
ภิกษุชมเชยบุญของพระเรวตะ๘๒-๘๔โส คนฺตฺวา นาครานํ – ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
หญิงนครโสภินียั่วจิตพระเถระให้หลง๘๔-๘๖“รมณียานีติ – สตฺตโม วคฺโค

 

 • เรื่องของบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
เพ็ชฌฆาตเคราแดง๘๗-๘๙“สหสฺสมปิ เจ วาจาติ – เถรํ วีชมาโน อฏฺฐาสิ
นายตัมพทาฐิกะตายไปเกิดในดุสิตบุรี๘๙- ๙๒อถสฺส ทีฆรตฺตํ – ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ

 

 • เรื่องทารุจีริยเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ทารุจีริยะสำคัญว่าตนเป็นอรหันต์๙๒-๙๔“สหสฺสมปิ เจ คาถาติ – ปุราณสาโลหิตา เทวตาติ
พรหมบอกความจริงแก่ทารุจีริยะ๙๔-๙๖ตสฺส พฺรหฺมุโน – เทเสเถว เม ธมฺมนฺติ
ทารุจีริยะบรรลุพระอรหัตแต่ยังเป็นคฤหัสถ์๙๖-๙๘สตฺถา ทุติยํปิ ปฏิกฺขิปิเยว – ทารุจีริยตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ธิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามี๙๘-๑๐๐“โย จ คาถา สตํ ภาเสติ – โจรปปาตปพฺพตํ อภิรุหิ
ธิดาเศรษฐีผลักโจรตกเขาตาย๑๐๐-๑๐๒ตสฺส หิ เกน ปสฺเสน – ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ
ธิดาเศรษฐีบวชเป็นปริพาชก๑๐๒-๑๐๔สาปิ โจรํ ปปาเต – เถโร วิสฺสชฺเชสิ
ชนะกิเลสประเสริฐ๑๐๔-๑๐๖อถ นํ เถโร อาห – กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ

 

 • เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ความเสียหายย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อย่าง๑๐๗-๑๐๘“อตฺตา หเวติ – อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตถุ

 

 • เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระพาลุงไปเฝ้าพระศาสดา๑๐๙-๑๑๐  “มาเส มาเสติ-สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ

 

 • เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระพาหลานไปเฝ้าพระศาสดา๑๑๐-๑๑๑“โย จ วสฺสสตํ ชนฺตูติ-สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ

 

 • เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระพาสหายไปเฝ้าพระศาสดา๑๑๑-๑๑๒“ยงฺกิญจิ ยิฏฺฐญฺจาติ-สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณวตฺถุ

 

 • เรื่องอายุวัฑฒนกุมาร
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พราหมณ์สองสหายออกบวช๑๑๓-๑๑๕“อภิวาทนสีลิสฺสาติ-สตฺถุ สนติกํ อคมาสิ
พวกภิกษุไปสวดพระปริต๑๑๕-๑๑๖สตฺถา ภิกขู ปหิณิ-อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ

 

 • เรื่องสังกิจจสามเณร
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ประวัติสังกิจจสามเณร๑๑๗-๑๑๙“โย จ วสฺสสตํ ชีเวติ-อยํ สงฺกิจฺจสามเณโร นาม
ภิกษุ ๓๐ รูปทำสมณธรรม๑๑๙-๑๒๐สตฺถา “เอตสฺมิํ-กมฺมกฏฺฐานํ อนุยุญฺชิสฺสามาติ
ภิกษุ ๓๐ รูปทำสมณธรรม๑๒๐-๑๒๒เตสุ เอวํ กติกํ – พลิกมฺมํ กริสฺสามาติ
สังกิจจสามเณรยอมมอบตัวให้แก่โจร๑๒๒-๑๒๔โส มรณภยตชฺชิโต – สพฺพกิจฺจานิ กริํสุ
โจรขอบรรพชา๑๒๔-๑๒๖กิจฺจปริโยสาเน – ทิสฺวา ว เต คมิสฺสามีติ
ผู้มีศีลประเสริฐกว่าผู้ทุศีล๑๒๖-๑๒๘โส ปญฺจภิกฺขุปริวาโร – สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ

 

 • เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
คนมีปัญญาดีกว่าคนทรามปัญญา๑๒๘-๑๓๐“โย จ วสฺสสตํ ชีเวติ – ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องพระสัปปทาสเถระ
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระให้งูกัดตัว๑๓๐-๑๓๒“โย จ วสฺสตํ ชีเวติ –  สปฺปทาโส นาม ชาโต
บุรพกรรมของพระสัปปทาสเถระ๑๓๒-๑๓๔กสฺสปพุทฺธกาเล กิเรโก – สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ

 

 • เรื่องนางปฏาจารา
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ความรักไม่เลือกวรรณะ๑๓๔-๑๓๖“โย จ วสฺสสตํ ชีเวติ – นิวตฺติตุํ น อิจฺฉิ
กลับบ้าน๑๓๖-๑๓๘อถ เตสํ คจฺฉนฺตานํ – อุเกน วุฬฺโห
สูญเสียครอบครัว๑๓๘-๑๔๐สา”เอโก เม ปุตฺโต – อุกฺกุฏิกํ นิสีทิ
ทูลขอบวช๑๔๐ -๑๔๒อถสฺสา เอโก ปุริโส – ปฏาจาราวตฺถุ

 

 • เรื่องนางกิสาโคตมี
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ทรัพย์ของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน๑๔๓-๑๔๕“โย จ วสฺสสตํ ชีเวติ – มญฺญมานา วิจรติ
บวชในพุทธศาสนา๑๔๕-๑๔๗อถ นํ เอโก ปณฺฑิตปุริโส – กิสาโคตมีวตฺถุ

 

 • เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
นางมีลูกมาก๑๔๘-๑๔๙“โย จ วสฺสสตนฺติ –  อฏฺฐโม วคฺโค

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๘๒ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๖ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๘๐ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๔ เรื่อง ๓๕ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๖๓ เรื่อง ๒๙๓ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยุ่จดหมายเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า