พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๔ เรื่อง  ๓๕ ตอน

๑. เรื่องพระราธเถระ ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
ราธพราหมณ์มีอุปนิสัยพระอรหัต
พระศาสดาทรงแสดงอลีนจิตตชาดก

 

๒.เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ

ตอนชื่อตอน
ภิกษุลามกต้องถูกปัพพาชนียกรรม

 

๓. เรื่องพระฉันนเถระ

ตอนชื่อตอน
พระฉันนเถระด่าพระอัครสาวก

 

๔. เรื่องพระมหากัปปินเถระ

ตอนชื่อตอน
พระปัจเจกพุทธะทูลขอหัตถกรรมทำเสนาสนะ
กุฎุมพีถวายมหาทาน
พระราชาได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้า
พระศาสดาตรวจดูสัตว์โลก
พระราชาและอำมาตย์ได้บรรลุคุณวิเศษ
บรรลุพระอรหัต

 

 ๕. เรื่องสามเณรบัณฑิต

ตอนชื่อตอน
พระศาสดาตรัสอนุโมทนากถา
ชายเข็ญใจยินดีถวายภัตตาหารภิกษุ
ชายเข็ญใจได้ถวายทานแด่พระพุทฺธเจ้า
พระศาสดาประทานบาตรแก่ชายเข็ญใจ
พระศาสดาเสด็จไปเรือนของชายเข็ญใจ
ทารกออกบวชเป็นสามเณร
สามเณรลากลับไปทำสมณธรรม
พระศาสดาทรงทำอารักขาสามเณร
สามเณรบรรลุพระอรหัตตผล

 

๖. เรื่องลกุณฏกภัททิยเถระ

ตอนชื่อตอน
บัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาสรรเสริญ

 

๗. เรื่องมารดาของนางกาณา

ตอนชื่อตอน
นางกาณาบรรลุโสดาปัตติผล
พระศาสดาทรงประชุมชาดก

 

๘. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป

ตอนชื่อตอน
พระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชา
พระศาสดาตรัสวาโลทกชาดก

 

๙. เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม

ตอนชื่อตอน
อุบาสกหนีไปบวชได้บรรลุพระอรหัต

 

๑๐. เรื่องการฟังธรรม

ตอนชื่อตอน
คนอาศัยภพแล้วติดภพมีมาก

 

๑๑. เรื่องภิกษุอาคันตุกะ

ตอนชื่อตอน
พระศาสดาตรัสเหมาะแก่ความประพฤติ

 

๑๒. เรื่องหมอชีวก

ตอนชื่อตอน
พระเทวทัตทำโลหิตุปบาทกรรม

 

๑๓. เรื่องมหากัสสปเถระ

ตอนชื่อตอน
ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จจาริก
พระศาสดาตรัสบุรพจริตของพระเถระ

 

๑๔. เรื่องเพฬัฏฐสีสเถระ

ตอนชื่อตอน
ทรงบัญญัติสันนิธิการสิกขาบท

 

๑๕. เรื่องพระอนุรุทธเถระ

ตอนชื่อตอน
เทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธเถระ

 

๑๖. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ

ตอนชื่อตอน
พระเถระยกย่องการฟังธรรม

 

๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ

ตอนชื่อตอน
พระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง
จิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดิน

 

๑๘. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี

ตอนชื่อตอน
ศิษย์บรรลุพระอรหัตก่อนอาจารย์
อาจารย์ขอโทษศิษย์

 

๑๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ

ตอนชื่อตอน
พระสารีบุตรอันใครๆไม่ควรติเตียน

 

๒๐. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ

ตอนชื่อตอน
พระสารีบุตรชวนพี่น้องบวช
เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต
พวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ
นางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะ
พวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระสีวลี
ภิกษุชมเชยบุญของพระเรวตะ

 

๒๑. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง

ตอนชื่อตอน
หญิงนครโสภินียั่วจิตพระเถระให้หลง

 

๒๒. เรื่องของบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง

ตอนชื่อตอน
เพ็ชฌฆาตเคราแดง
นายตัมพทาฐิกะตายไปเกิดในดุสิตบุรี

 

๒๓. เรื่องทารุจีริยเถระ

ตอนชื่อตอน
ทารุจีริยะสำคัญว่าตนเป็นอรหันต์
พรหมบอกความจริงแก่ทารุจีริยะ
ทารุจีริยะบรรลุพระอรหัตแต่ยังเป็นคฤหัสถ์

 

๒๔. เรื่องพระกุณฑล     เกสีเถรี

ตอนชื่อตอน
ธิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามี
ธิดาเศรษฐีผลักโจรตกเขาตาย
ธิดาเศรษฐีบวชเป็นปริพาชก
ชนะกิเลสประเสริฐ
กรรม ๖ อย่าง ก่อความเสียหายแก่ผู้กระทำ
การบูชาที่ประเสริฐ
การบูชาบุคคลผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐ
การกราบไหว้ที่ประเสริฐ
พราหมณ์สองสหายออกบวช
๑๐เหตุทำให้อายุยืน
๑๑ประวัติสังกิจจสามเณร
๑๒ภิกษุ ๓๐ รูปทำสมณธรรม
๑๓ทุคคตบุรุษอาศัยพวกภิกษุ
๑๔สังกิจจสามเณรยอมมอบตัวให้แก่โจร
๑๕โจรขอบรรพชา
๑๖ผู้มีศีลประเสริฐกว่าผู้ทุศีล
๑๗คนมีปัญญาดีกว่าคนทรามปัญญา
๑๘พระเถระให้งูกัดตัว ตอนที่ ๑
๑๙บุรพกรรมของพระสัปปทาสเถระ ตอนที่ ๒
๒๐ความรักไม่เลือกวรรณะ ตอนที่ ๑
๒๑สามีถูกงูกัดตาย ตอนที่ ๒
๒๒นางปฏาจาราสูญเสียครอบครัว ตอนที่ ๓
๒๓นางปฏาจาราทูลขอบวช ตอนที่ ๔
๒๔ทรัพย์ของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน ตอนที่ ๑
๒๕นางกิสาโคตมีบวชในพุทธศาสนา ตอนที่ ๒
๒๖ชีวิตของผู้เห็นอมตธรรมประเสริฐ ตอนที่ ๑

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๗๕ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๔ เรื่อง ๕๔ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๖๓ เรื่อง ๒๙๓ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยุ่จดหมายเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า