พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๔ เรื่อง  ๗๖ ตอน

๑. เรื่องพระราธเถระ ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
ราธพราหมณ์มีอุปนิสัยพระอรหัต
พระศาสดาทรงแสดงอลีนจิตตชาดก

 

๒.เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ

ตอน ชื่อตอน
ภิกษุลามกต้องถูกปัพพาชนียกรรม

 

๓. เรื่องพระฉันนเถระ

ตอน ชื่อตอน
พระฉันนเถระด่าพระอัครสาวก

 

๔. เรื่องพระมหากัปปินเถระ

ตอน ชื่อตอน
พระปัจเจกพุทธะทูลขอหัตถกรรมทำเสนาสนะ
กุฎุมพีถวายมหาทาน
พระราชาได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้า
พระศาสดาตรวจดูสัตว์โลก
พระราชาและอำมาตย์ได้บรรลุคุณวิเศษ
บรรลุพระอรหัต

 

 ๕. เรื่องสามเณรบัณฑิต

ตอน ชื่อตอน
พระศาสดาตรัสอนุโมทนากถา
ชายเข็ญใจยินดีถวายภัตตาหารภิกษุ
ชายเข็ญใจได้ถวายทานแด่พระพุทฺธเจ้า
พระศาสดาประทานบาตรแก่ชายเข็ญใจ
พระศาสดาเสด็จไปเรือนของชายเข็ญใจ
ทารกออกบวชเป็นสามเณร
สามเณรลากลับไปทำสมณธรรม
พระศาสดาทรงทำอารักขาสามเณร
สามเณรบรรลุพระอรหัตตผล

 

๖. เรื่องลกุณฏกภัททิยเถระ

ตอน ชื่อตอน
บัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาสรรเสริญ

 

๗. เรื่องมารดาของนางกาณา

ตอน ชื่อตอน
นางกาณาบรรลุโสดาปัตติผล
พระศาสดาทรงประชุมชาดก

 

๘. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป

ตอน ชื่อตอน
พระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชา
พระศาสดาตรัสวาโลทกชาดก

 

๙. เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม

ตอน ชื่อตอน
อุบาสกหนีไปบวชได้บรรลุพระอรหัต

 

๑๐. เรื่องการฟังธรรม

ตอน ชื่อตอน
คนอาศัยภพแล้วติดภพมีมาก

 

๑๑. เรื่องภิกษุอาคันตุกะ

ตอน ชื่อตอน
พระศาสดาตรัสเหมาะแก่ความประพฤติ

 

๑๒. เรื่องหมอชีวก

ตอน ชื่อตอน
พระเทวทัตทำโลหิตุปบาทกรรม

 

๑๓. เรื่องมหากัสสปเถระ

ตอน ชื่อตอน
ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จจาริก
พระศาสดาตรัสบุรพจริตของพระเถระ

 

๑๔. เรื่องเพฬัฏฐสีสเถระ

ตอน ชื่อตอน
ทรงบัญญัติสันนิธิการสิกขาบท

 

๑๕. เรื่องพระอนุรุทธเถระ

ตอน ชื่อตอน
เทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธเถระ

 

๑๖. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ

ตอน ชื่อตอน
พระเถระยกย่องการฟังธรรม

 

๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ

ตอน ชื่อตอน
พระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง
จิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดิน

 

๑๘. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี

ตอน ชื่อตอน
ศิษย์บรรลุพระอรหัตก่อนอาจารย์
อาจารย์ขอโทษศิษย์

 

๑๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ

ตอน ชื่อตอน
พระสารีบุตรอันใครๆไม่ควรติเตียน

 

๒๐. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ

ตอน ชื่อตอน
พระสารีบุตรชวนพี่น้องบวช
เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต
พวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ
นางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะ
พวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระสีวลี
ภิกษุชมเชยบุญของพระเรวตะ

 

๒๑. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง

ตอน ชื่อตอน
หญิงนครโสภินียั่วจิตพระเถระให้หลง

 

๒๒. เรื่องของบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง

ตอน ชื่อตอน
เพ็ชฌฆาตเคราแดง
นายตัมพทาฐิกะตายไปเกิดในดุสิตบุรี

 

๒๓. เรื่องทารุจีริยเถระ

ตอน ชื่อตอน
ทารุจีริยะสำคัญว่าตนเป็นอรหันต์
พรหมบอกความจริงแก่ทารุจีริยะ
ทารุจีริยะบรรลุพระอรหัตแต่ยังเป็นคฤหัสถ์

 

๒๔. เรื่องพระกุณฑล     เกสีเถรี

ธิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามี
ธิดาเศรษฐีผลักโจรตกเขาตาย
ธิดาเศรษฐีบวชเป็นปริพาชก
ชนะกิเลสประเสริฐ
กรรม ๖ อย่าง ก่อความเสียหายแก่ผู้กระทำ

 

๒๕. อนัตถปุจฉกพราหมณ์

กรรม ๖ อย่าง ก่อความเสียหายแก่ผู้กระทำ

 

๒๖. พราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ

การบูชาที่ประเสริฐ

 

๒๗. พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ

การบูชาบุคคลผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐ

 

๒๘. พราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ

การกราบไหว้ที่ประเสริฐ

 

๒๙. อายุวัฑฒนกุมาร

พราหมณ์สองสหายออกบวช
เหตุทำให้อายุยืน

 

๓๐. สังกิจจสามเณร

ประวัติสังกิจจสามเณร
ภิกษุ ๓๐ รูปทำสมณธรรม
ทุคคตบุรุษอาศัยพวกภิกษุ
สังกิจจสามเณรยอมมอบตัวให้แก่โจร
โจรขอบรรพชา
ผู้มีศีลประเสริฐกว่าผู้ทุศีล

 

๓๑. พระขานุโกณฑัญญเถระ

คนมีปัญญาดีกว่าคนทรามปัญญา

 

๓๒. เรื่องพระสัปปทาสเถระ

พระเถระให้งูกัดตัว ตอนที่ ๑
บุรพกรรมของพระสัปปทาสเถระ ตอนที่ ๒

 

๓๓. นางปฏาจารา

ความรักไม่เลือกวรรณะ ตอนที่ ๑
สามีถูกงูกัดตาย ตอนที่ ๒
นางปฏาจาราสูญเสียครอบครัว ตอนที่ ๓
นางปฏาจาราทูลขอบวช ตอนที่ ๔

 

๓๔. นางกิสาโคตมี

ทรัพย์ของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน ตอนที่ ๑
นางกิสาโคตมีบวชในพุทธศาสนา ตอนที่ ๒

 

๓๕. พระพหุปุตติกาเถรี

ชีวิตของผู้เห็นอมตธรรมประเสริฐ ตอนที่ ๑

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๗๕ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๓๕ เรื่อง ๗๖ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๙๔ เรื่อง ๓๖๘ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า