พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน

๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา ๑ ตอน

ตอน ชื่อตอน
ฉลาดเลือกเหมือนนายมาลาการเลือกดอกไม้

 

๒. เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน ๑ ตอน

ตอน ชื่อตอน
กายเปรียบเหมือนฟองน้ำและพยับแดด

 

๓. เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ ๑๗ ตอน

ตอน ชื่อตอน
สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตักสิลา
พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกุเอง
พระราชาเสด็จไปกราบทูลพระศาสดา
ตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป
เกสวดาบส
คำไพเราะชวนให้รื่นรมย์ยินดี
เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสีแก่พระเจ้าปเสนทิ
วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล
วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ
๑๐ พันธุละพาภรรยาผู้ทรงแพ้ท้องอาบน้ำ
๑๑ อำนาจลูกศรของพันธุละ
๑๒ พันธุละเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตร
๑๓ นางมัลลิกาเทวีไม่มีความเสียใจ
๑๔ พระราชาสวรรคต
๑๕ พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าพวกศากยะ
๑๖ พระเจ้าวิฑูฑภะถูกน้ำท่วมสวรรคต
๑๗ พวกเจ้าศากยะตายสมควรแก่บุรพกรรม

 

๔. เรื่องนางปติปูชิกา ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
เทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี
๑๐๐ปีมนุษย์เท่า ๑ วันในสวรรค์

 

๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ ๕ ตอน

ตอน ชื่อตอน
สมบัติของคนตระหนี่ไม่เป็นประโยชน์
ขนมเบื้องเมืองราชคฤห์
พระเถระไปทรมานเศรษฐี
พระเถระนำเศรษฐีและภรรยาไปเฝ้าพระศาสดา
ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระ

 

๖. เรื่องปาฏิกาชีวก ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
ชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนา
อุบาสิกาฟังธรรม

 

๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
ฉัตตปาณิเข้าเฝ้าพระศาสดา
พระราชาตรัสถามเหตุไม่ลุกรับ

 

๘. เรื่องนางวิสาขา ๒๕ ตอน

ตอน ชื่อตอน
พระราชาตรัสถามเหตุไม่ลุกรับ
การสร้างเมืองสาเกต
ลักษณะเบญจกัลยาณี
งานประจำปีของนครสาเกต
จำพวกวิ่งไปไม่งาม
พราหมณ์พบนางวิสาขา
เครื่องแต่งตัวนางวิสาขา
อานิสงส์ถวายจีวร
เศรษฐีเตรียมสมบัติให้ลูกสาว
๑๐ เศรษฐีให้โอวาทลูกสาว
๑๑ นางวิสาขาเจรจาไพเราะ
๑๒ พ่อผัวโกรธนางวิสาขา
๑๓ เศรษฐีกินบุญเก่า
๑๔ ความหมายของโอวาท
๑๕ มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา
๑๖ พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนพระจันทร์
๑๗ เศรษฐีทำเครื่องประดับให้นางวิสาขา
๑๘ นางวิสาขามีกำลังเท่าช้าง ๕ เชือก
๑๙ นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหาร
๒๐ นางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์
๒๑ นางวิสาขาสร้างวิหารถวายสงฆ์
๒๒ นางวิสาขาทำบุญฉลองวิหาร
๒๓ นางวิสาขาอุทานในวันฉลองวิหาร
๒๔ อดีตชาติของนางวิสาขา
๒๕ คนผู้เกิดมาแล้วควรทำกุศล

 

๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ ๑ ตอน

ตอน ชื่อตอน
พระอานนท์เถระทูลถามปัญหา

 

๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ ๔ ตอน

ตอน ชื่อตอน
นางอัปสรอยากทำบุญแต่ไม่สมหวัง
บิณฑบาตรหอมตลบกรุงราชคฤห์
มหากัสสปเถระทานสูตร
กลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุด

 

๑๑. เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
พระเถระคิดฆ่าตนเพราะเสื่อมจากฌาน
มารย่อมไม่เห็นผู้ไม่ประมาท

 

๑๒. เรื่องครหทินน์ ๗ ตอน

ตอน ชื่อตอน
ความเลื่อมใสไม่ตรงกัน
พวกนิครนถ์ตกหลุมคูถ
ครหทินน์เตรียมแก้แค้นสิริคุตต์
คำพูดเหมือนเกาที่แผล
มหาชนสันนิบาต
ครหทินน์เลื่อมใสพระพุทธเจ้า
สองสหายบรรลุธรรม

 

๑๓. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง ๑๑ ตอน

ตอน ชื่อตอน
อำนาจความรัก
ความลำบากในราชสำนัก
ความรุ่มร้อนเพราะกาม
เปรตผู้กล่าวอักษร ทุ.ส.น.โส.
บูชายัญด้วยสัตว์อย่างละ ๕๐๐
พระราชาถูกมรณภัยคุกคาม
ความหมายของ ทุ.ส.น.โส.
ราตรีของคนนอนไม่หลับยาวนาน
อดีตชาติของพระนางมัลลิกา
๑๐ เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา
๑๑ ผลของการฆ่าสัตว์บูชายัญ

 

๑๔. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ ๓ ตอน

ตอน ชื่อตอน
ผู้เกียจคร้านมักอ้างความดีของคนอื่น
ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน

 

๑๕. เรื่องอานนทเศรษฐี ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรให้ตระหนี่
ความยึดถือว่าตัวเราของเรา

 

๑๖. เรื่องโจรผู้ทำลายปม ๑ ตอน

ตอน ชื่อตอน
โจรลักของที่ขอดไว้ที่พกผ้า

 

๑๗. เรื่องพระอุทายีเถระ ๑ ตอน

ตอน ชื่อตอน
คนไม่รู้มักถือตัว

 

๑๘. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา ๑ ตอน

ตอน ชื่อตอน
ภิกษุสมาทานธุดงค์

 

๑๙. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
คนมีอริยทรัพย์เป็นผู้ไม่ยากจน
คนโง่มักทำความชั่ว

 

๒๐. เรื่องชาวนา ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
โจรเข้าลักทรัพย์ในตระกูลมั่นคั่ง
ความชั่วทำให้เดือดร้อนภายหลัง

 

๒๑. เรื่องนายสุมนมาลาการ ๓ ตอน

ตอน ชื่อตอน
พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต
ภรรยาไม่เลื่อมใสฟ้องพระราชา
กรรมชั่วทำให้เดือดร้อนภายหลัง

 

๒๒. เรื่องพระอุบลวรณาเถรี ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
นันทมาณพข่มขืนพระเถรี
ภิกษุณีควรอยู่ในเมือง

 

๒๓. เรื่องชัมพุกาชีวก ๕ ตอน

ตอน ชื่อตอน
กุฏุมพีบำรุงพระเถระ
โทษของการด่าพระอรหันต์
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก
ทรมานตนนานถึง ๕๕ ปี
ชัมพุกาชีวกบอกความจริง

 

๒๔. เรื่องอหิเปรต ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
พระมหาโมคคัลานเถระทำการยิ้ม
บุรพกรรมของอหิเปรต

 

๒๕. เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต ๒ ตอน

ตอน ชื่อตอน
พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต
บุรพกรรมของสัฏฐิกูฏเปรต

 

๒๖. เรื่องพระสุธรรมเถระ ๓ ตอน

ตอน ชื่อตอน
จิตตคฤหบดีถวายสวนเป็นสังฆาราม
สมณะไม่ควรทำมานะและริษยา
พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริย์
บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี

 

๒๗. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ ๙ ตอน

ตอน ชื่อตอน
พระสารีบุตรอนุเคราะห์พราหมร์ผู้ยากจน
พราหมณ์ยากจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี
ทารกบริจาคทาน
ลักษณะคนตระหนี่
ติสสสามเณรออกป่าทำสมณธรรม
เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์
พวกมนุษย์เลื่อมใสติสสสามเณร
สถานที่สัตว์เคยตายและไม่เคยตาย
พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๗๕ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๓๕ เรื่อง ๗๖ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๙๔ เรื่อง ๓๖๘ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า