พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน

๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา ๑ ตอน

ตอนชื่อตอน
ฉลาดเลือกเหมือนนายมาลาการเลือกดอกไม้

 

๒. เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน ๑ ตอน

ตอนชื่อตอน
กายเปรียบเหมือนฟองน้ำและพยับแดด

 

๓. เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ ๑๗ ตอน

ตอนชื่อตอน
สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตักสิลา
พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกุเอง
พระราชาเสด็จไปกราบทูลพระศาสดา
ตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป
เกสวดาบส
คำไพเราะชวนให้รื่นรมย์ยินดี
เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสีแก่พระเจ้าปเสนทิ
วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล
วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ
๑๐พันธุละพาภรรยาผู้ทรงแพ้ท้องอาบน้ำ
๑๑อำนาจลูกศรของพันธุละ
๑๒พันธุละเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตร
๑๓นางมัลลิกาเทวีไม่มีความเสียใจ
๑๔พระราชาสวรรคต
๑๕พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าพวกศากยะ
๑๖พระเจ้าวิฑูฑภะถูกน้ำท่วมสวรรคต
๑๗พวกเจ้าศากยะตายสมควรแก่บุรพกรรม

 

๔. เรื่องนางปติปูชิกา ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
เทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี
๑๐๐ปีมนุษย์เท่า ๑ วันในสวรรค์

 

๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ ๕ ตอน

ตอนชื่อตอน
สมบัติของคนตระหนี่ไม่เป็นประโยชน์
ขนมเบื้องเมืองราชคฤห์
พระเถระไปทรมานเศรษฐี
พระเถระนำเศรษฐีและภรรยาไปเฝ้าพระศาสดา
ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระ

 

๖. เรื่องปาฏิกาชีวก ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
ชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนา
อุบาสิกาฟังธรรม

 

๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
ฉัตตปาณิเข้าเฝ้าพระศาสดา
พระราชาตรัสถามเหตุไม่ลุกรับ

 

๘. เรื่องนางวิสาขา ๒๕ ตอน

ตอนชื่อตอน
พระราชาตรัสถามเหตุไม่ลุกรับ
การสร้างเมืองสาเกต
ลักษณะเบญจกัลยาณี
งานประจำปีของนครสาเกต
จำพวกวิ่งไปไม่งาม
พราหมณ์พบนางวิสาขา
เครื่องแต่งตัวนางวิสาขา
อานิสงส์ถวายจีวร
เศรษฐีเตรียมสมบัติให้ลูกสาว
๑๐เศรษฐีให้โอวาทลูกสาว
๑๑นางวิสาขาเจรจาไพเราะ
๑๒พ่อผัวโกรธนางวิสาขา
๑๓เศรษฐีกินบุญเก่า
๑๔ความหมายของโอวาท
๑๕มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา
๑๖พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนพระจันทร์
๑๗เศรษฐีทำเครื่องประดับให้นางวิสาขา
๑๘นางวิสาขามีกำลังเท่าช้าง ๕ เชือก
๑๙นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหาร
๒๐นางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์
๒๑นางวิสาขาสร้างวิหารถวายสงฆ์
๒๒นางวิสาขาทำบุญฉลองวิหาร
๒๓นางวิสาขาอุทานในวันฉลองวิหาร
๒๔อดีตชาติของนางวิสาขา
๒๕คนผู้เกิดมาแล้วควรทำกุศล

 

๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ ๑ ตอน

ตอนชื่อตอน
พระอานนท์เถระทูลถามปัญหา

 

๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ ๔ ตอน

ตอนชื่อตอน
นางอัปสรอยากทำบุญแต่ไม่สมหวัง
บิณฑบาตรหอมตลบกรุงราชคฤห์
มหากัสสปเถระทานสูตร
กลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุด

 

๑๑. เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
พระเถระคิดฆ่าตนเพราะเสื่อมจากฌาน
มารย่อมไม่เห็นผู้ไม่ประมาท

 

๑๒. เรื่องครหทินน์ ๗ ตอน

ตอนชื่อตอน
ความเลื่อมใสไม่ตรงกัน
พวกนิครนถ์ตกหลุมคูถ
ครหทินน์เตรียมแก้แค้นสิริคุตต์
คำพูดเหมือนเกาที่แผล
มหาชนสันนิบาต
ครหทินน์เลื่อมใสพระพุทธเจ้า
สองสหายบรรลุธรรม

 

๑๓. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง ๑๑ ตอน

ตอนชื่อตอน
อำนาจความรัก
ความลำบากในราชสำนัก
ความรุ่มร้อนเพราะกาม
เปรตผู้กล่าวอักษร ทุ.ส.น.โส.
บูชายัญด้วยสัตว์อย่างละ ๕๐๐
พระราชาถูกมรณภัยคุกคาม
ความหมายของ ทุ.ส.น.โส.
ราตรีของคนนอนไม่หลับยาวนาน
อดีตชาติของพระนางมัลลิกา
๑๐เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา
๑๑ผลของการฆ่าสัตว์บูชายัญ

 

๑๔. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ ๓ ตอน

ตอนชื่อตอน
ผู้เกียจคร้านมักอ้างความดีของคนอื่น
ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน

 

๑๕. เรื่องอานนทเศรษฐี ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรให้ตระหนี่
ความยึดถือว่าตัวเราของเรา

 

๑๖. เรื่องโจรผู้ทำลายปม ๑ ตอน

ตอนชื่อตอน
โจรลักของที่ขอดไว้ที่พกผ้า

 

๑๗. เรื่องพระอุทายีเถระ ๑ ตอน

ตอนชื่อตอน
คนไม่รู้มักถือตัว

 

๑๘. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา ๑ ตอน

ตอนชื่อตอน
ภิกษุสมาทานธุดงค์

 

๑๙. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
คนมีอริยทรัพย์เป็นผู้ไม่ยากจน
คนโง่มักทำความชั่ว

 

๒๐. เรื่องชาวนา ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
โจรเข้าลักทรัพย์ในตระกูลมั่นคั่ง
ความชั่วทำให้เดือดร้อนภายหลัง

 

๒๑. เรื่องนายสุมนมาลาการ ๓ ตอน

ตอนชื่อตอน
พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต
ภรรยาไม่เลื่อมใสฟ้องพระราชา
กรรมชั่วทำให้เดือดร้อนภายหลัง

 

๒๒. เรื่องพระอุบลวรณาเถรี ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
นันทมาณพข่มขืนพระเถรี
ภิกษุณีควรอยู่ในเมือง

 

๒๓. เรื่องชัมพุกาชีวก ๕ ตอน

ตอนชื่อตอน
กุฏุมพีบำรุงพระเถระ
โทษของการด่าพระอรหันต์
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก
ทรมานตนนานถึง ๕๕ ปี
ชัมพุกาชีวกบอกความจริง

 

๒๔. เรื่องอหิเปรต ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
พระมหาโมคคัลานเถระทำการยิ้ม
บุรพกรรมของอหิเปรต

 

๒๕. เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต ๒ ตอน

ตอนชื่อตอน
พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต
บุรพกรรมของสัฏฐิกูฏเปรต

 

๒๖. เรื่องพระสุธรรมเถระ ๓ ตอน

ตอนชื่อตอน
จิตตคฤหบดีถวายสวนเป็นสังฆาราม
สมณะไม่ควรทำมานะและริษยา
พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริย์
บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี

 

๒๗. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ ๙ ตอน

ตอนชื่อตอน
พระสารีบุตรอนุเคราะห์พราหมร์ผู้ยากจน
พราหมณ์ยากจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี
ทารกบริจาคทาน
ลักษณะคนตระหนี่
ติสสสามเณรออกป่าทำสมณธรรม
เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์
พวกมนุษย์เลื่อมใสติสสสามเณร
สถานที่สัตว์เคยตายและไม่เคยตาย
พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๗๕ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๓๕ เรื่อง ๗๖ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๘๓ เรื่อง ๓๖๘ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยุ่จดหมายเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า