พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๘๐ ตอน

 • เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ฉลาดเลือกเหมือนนายมาลาการเลือกดอกไม้๑-๓โก อิมํ ปฐวึ – ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
กายเปรียบเหมือนฟองน้ำและพยับแดด๓-๔เผณูปมนฺติ – มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ ๑๓ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตักสิลา๕-๖ปุปฺผานิ เหว – วาสํ กปฺเปสิ ฯ
พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกุเอง๖-๗อเถกทิวสํ ราชา – อวเสสา  ปกฺกมึสุ ฯ
พระราชาเสด็จไปกราบทูลพระศาสดา๗-๙อานนฺทตฺเถโรปิ – อตีตํ อาหริฯ
เรื่องเกสวดาบส๙-๑๑อตีเต พาราณสิยํ – วิสฺสาสปรมา รสาติ ฯ
พระศาสดาทรงย่อชาดก๑๑-๑๓สตฺถา อิมํ – เสนาปติฏฺฐานํ  อทาสิ ฯ
วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล๑๓-๑๕โส กุมารปริหาเรน –ปริหารเมว ทาเปสิ ฯ
พันธุละพาภรรยาผู้แพ้ท้องอาบน้ำ๑๕-๑๗พนฺธุลเสนาปติสฺสปิ – คจฺฉนฺเตว ฯ
อำนาจลูกศรของพันธุละ๑๗-๑๘พนฺธุโล รเถ – สีสํ ฉินฺทึสุ ฯ
นางมัลลิกาเทวีไม่มีความเสียใจ๑๘-๒๐ตํทิวสํ มลฺลิกาย – รชฺชสุขํ นานุโภติ ฯ
๑๐พระราชาสวรรคต๒๐-๒๑ตทา สตฺถา – พเลน นิกฺขมิ ฯ
๑๑พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าพวกศากยะ๒๑-๒๓สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปน – อยฺยกํ ปกฺโกสาเปสิ ฯ
๑๒มานะกษัตริย์๒๓-๒๔ขตฺติยา ปน ชีวิตํ – วิสํ ปกฺขิปึสุ ฯ
๑๓พวกเจ้าศากยะตายสมควรแก่บุรพกรรม๒๔-๒๕ปุเนกทิวสํ ภิกฺขู – วิฑูฑภวตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องนางปติปูชิกา ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
เทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี๒๖-๒๗ปุปฺผานิ เหวาติ – ทุกฺขา มุจฺจิสฺสนฺตีติ ฯ
๑๐๐ปีมนุษย์เท่า ๑ วันในสวรรค์๒๗-๒๙อมฺหากํ ปน – ปติปูชิกาวตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ ๔ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
สมบัติของเศรษฐีไม่อำนวยประโยชน์แก่ใครๆ๓๐-๓๒“ยถาปิ ภมโร ปุปฺผนฺติ-ปจิตุí อารภิ ฯ
พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี๓๒-๓๔อถ สตฺถา ปาโตว-ปริภุญชถาติ อาห ฯ
พระเถระนำเศรษฐีและภรรยาไปเฝ้าพระศาสดา๓๔-๓๕เถโร “มหาเสฎฺฐี สมฺมาสมฺพุทโธ-พุทฺธสาสเนาเยว วิกฺกิริ ฯ
พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ๓๕-๓๗ปุนทิวเส สายณฺหสมเย-มจฺฉริโกสิยาเสฏฺฐิ วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องปาฏิกาชีวก ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนาชองพระพุทธเจ้า๓๘-๔๐น ปเรสํ วิโลมานีติ –กาเรตุกามา ปตฺตํ คณฺหิ ฯ
อุบาสิกาฟังธรรมแล้วถูกอาชีวกด่า๓๙-๔๐สตฺถา มธุรสฺสเรน-ปาฏิกาชีวก วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ฉัตตปาณิเข้าเฝ้าพระศาสดา๔๑-๔๓ยถาป รุจิรํ ปุปฺผนฺติ-ธมฺมฺ วาเจถาติ ฯ
พระอานนท์สอนธรรมพระราชเทวีทั้ง ๒๔๓-๔๕ราชา สาธุ –ฉตฺตปาณิอุปาสก วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องนางวิสาขา ๑๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว์๔๕-๔๘ยถปิ ปุปฺผราสิมฺหาติ-อปุตฺตกํ น ติฏฺฐตีติ ฯ
ลักษณะเบญจกัลยาณี๔๘-๕๐โส ปุนปฺปุนํ –กึ อมฺมาติ ฯ
ชน ๔ จำพวกวิ่งไปไม่งาม๕๐-๕๒ตาตา จตฺตาโร ชนา-ปฏิสาสนํ เปเสสิ ฯ
ธนญชัยเศษฐีกับธิดาจัดสถานที่ต้อนรับ๕๒-๕๕มิคารเสฏฐี ตาวมหนฺเต-อิทฺธิมยปตฺตจีวเรนาติ ฯ
เศรษฐีจัดไทยธรรมให้นางวิสาขา๕๕-๕๗เอวํ มหาสฏฺฐี จตูหิ-โอวาทํ อสฺโสสิ ฯ
โอวาท ๑๐ ข้อของเศรษฐี๕๗-๖๐โสปิ เสฏฐี ธีตรํ-อโธมุโข ภุญชเตว ฯ
นางวิสาขาติพ่อผัวว่าบริโภคของเก่า๖๐-๖๔วิสาขา เถรฺ ทิสฺวาปิ-สมณ ปฏิชคฺคาหีติ อาห ฯ
มิคารเศรษฐีฟังธรรมของพระพุทธเจ้า๖๔-๖๖วิสาขา ทสพลํ-วิหารเมว คโต ฯ
นางวิสาขามีกำลังเท่าช้าง ๕ เชือก๖๖-๖๙วิสาขาปิ ตโต ปฏฺฐาย-ตสฺมา เอวมาห ฯ
๑๐นางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์๖๙-๗๒เถโรปิ ตํ ทาสี-สตฺถา อธิวาเสสิ ฯ
๑๑นางวิสาขาทำบุญฉลองวิหาร๗๒-๗๔สา ตโต ปฏฺฐาย-อตีตํ อาหริ ฯ
๑๒บุรพประวัติของนางวิสาขา๗๔-๗๗ภิกฺขเว อิโต-วิสาขา วตฺถุ ฯ
 • เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระอานนท์เถระทูลถามปัญหา๗๗-๘๐น ปุปฺผคนโธ ปฏิวาตเมตีติ-อานนฺทตฺเถรปญฺห วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
นางอัปสรอยากทำบุญแต่ไม่สมหวัง๘๐-๘๓อปฺปมตฺโต อยํ คนโธติ-อุทานํ อุทาเนสิ ฯ
มหากัสสปเถรทานสูตร๘๓-๘๖เตน วุตฺตํ เอกํ-มหากสฺสปตฺเถร ปิณฺฑปาตทาน วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถระคิดฆ่าตนเพราะเสื่อมจากฌาร๘๖-๘๙เตสํ สมฺปนฺนสีลานนฺติ-โคธิกตฺเถร ปรินิพฺพาน วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องครหทินน์ ๓ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
เป็นสหายกันแต่เลื่อมใสวัตถุไม่ตรงกัน๙๐-๙๓ยถา สงฺการธานสฺมินติ-เคหทฺวารํ อคมํสุ ฯ
ครหทินน์ฟ้องสิริคุตต์แด่พระราชา๙๓-๙๗ครหทินฺโน เตสํ ตํ-ยาถ ภนฺเตติ อาห ฯ
ครหทินน์เลื่อมใสพระพุทธเจ้า๙๗-๙๙อถ สตฺถา องฺคารกาสุมตฺถเถ-ครหทินฺน วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง ๕ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระราชาประทักษิณพระนคร๑๐๐-๑๐๓ที” ชาครโต รตฺตีติ-อรุณวตีมตฺติกํ อทาสิ ฯ
ความลำบากในราชสำนัก๑๐๓-๑๐๕ราชา ปน จินฺเตสิ-ปริกมฺมานิ กโรนฺตีติ ฯ
พระนางมัลลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัตว์๑๐๕-๑๐๗มหาชโน อตฺตโน- ภนฺเต สทฺโทติ ฯ
พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม๑๐๗-๑๑๐สตฺถา เตน-อสกฺโกนฺตานํ อติทีโฆเอวาติ ฯ
แก้อรรถ๑๑๐-๑๑๔เทสนาวสาเน โส-อญฺญตรปุริส วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ผู้เกียจคร้านมักอ้างความดีของคนอื่น๑๑๕-๑๑๗จรญฺเจ นาธิคจฺเฉยฺยาติ-อตีตํ อาหริ ฯ
เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน๑๑๘-๑๒๐อตีเต พรารณสิยํ-มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องอานนทเศรษฐี ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรให้ตระหนี่๑๒๐-๑๒๓ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถีติ-อนนฺทเสรฏฺฐิ วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องโจรผู้ทำลายปม ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
โจรลักของที่ขอดไว้ที่พกผ้า๑๒๔-๑๒๕โย พาโล มญฺญตี พาลฺยนติ-คณฐิเภทกโจร วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องพระอุทายีเถระ ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
คนไม่รู้มักถือตัว๑๒๕-๑๒๖ยาวชีวมฺปิ เจ พาโลติ-อุทายิตฺเถร วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
ภิกษุสมาทานธุดงค์๑๒๗-๑๒๘มุหุตฺตมปิ เจ วิญฺญูติ-ปาเฐยฺยกภิกฺขุ วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
สุปปพุทธะกราบทูลคุณวิเศษแด่พระศาสดา๑๒๘-๑๓๑จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธาติ-สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิ วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องชาวนา ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
โจรเข้าลักทรัพย์ในตระกูลมั่นคั่ง๑๓๑-๑๓๔น ตํ กมฺมํ กตํ สาธูติ-กสก วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องนายสุมนมาลาการ ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต๑๓๔-๑๓๗ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธูติ-ฉฑฺฑิตภาวํ ชานาหิ เทวาติ ฯ
พระราชาทรงทำเป็นกริ้ว๑๓๗-๑๔๐ราชา ปฐมทสฺสเนเนว-สุมนามาลาการ วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องพระอุบลวรณาเถรี ๑ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระเถรีตั้งความปรารถนา๑๔๐-๑๔๓มธุวา มญฺญตี พาโลติ-อุปฺปลวณฺณาเถรี วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องชัมพุกาชีวก ๓ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
กุฏุมพีบำรุงพระเถระ๑๔๓-๑๔๖มาเส มาเส กุสคฺเคนาติ-กุลฆเร นิพฺพตฺติ ฯ
โทษของการด่าพระอรหันต์๑๔๖-๑๕๐โส ปทสา คมนกาลโต-ปญฺยาเปตฺวา นิสีทิ ฯ
ชัมพุกาชีวกได้บรรลุพระอรหัต๑๕๐-๑๕๔อถ ปฐมยาเม จตฺตาโร-ชมฺพุกาชีวก วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องอหิเปรต ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระมหาโมคคัลานเถระทำการยิ้ม๑๕๔-๑๕๖น หิ ปาปํ กตํ กมฺมนฺติ-สตฺถาปิ เตสํ กเถสิ ฯ
บุรพกรรมของอหิเปรต๑๕๖-๑๕๘อตีเต กิร พาราณสี-อหิเปต วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต ๒ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต๑๕๘-๑๖๑ยาวเทว อนตฺถายาติ-ลทฺธา คามา จตุทฺทิสาติ ฯ
บุรพกรรมของสัฏฐิกูฏเปรต๑๖๑-๑๖๓โส ปน อมจฺโจ เตน-สฏฺจิกูฏเปต วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องพระสุธรรมเถระ ๓ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
จิตตคฤหบดีถวายสวนเป็นสังฆาราม๑๖๓-๑๖๖อสนฺตํ ภาวมิจฺเฉยฺยาติ-อิจฺฉา มาโน จ วฑฺฒตีติ ฯ
แก้อรรถ๑๖๖-๑๖๘ตตฺถ อสนฺตนฺติ-วิสฺสชฺเชนฺโต อคมาสิ ฯ
พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริย์๑๖๘-๑๗๒สตฺถา อานนฺทตฺเถรํ อาห-สุธมฺมตฺเถร วตฺถุ ฯ

 

 • เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ ๑๐ ตอน
ตอนชื่อตอนหน้า-ถึงเริ่ม-จบ
พระสารีบุตรอนุเคราะห์พราหมร์ผู้ยากจน๑๗๒-๑๗๔อญฺญา หิ ลาภูปนิสาติ- อสมฺภินฺนขีรปายาสํ อทํสุฯ
พราหมณ์ยากจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี๑๗๔-๑๗๖สาปิ เอกํ กาสาวํ – ปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ
ทารกบริจาคทาน๑๗๖-๑๗๘อพฺยตฺตา ภิกฺขู ปน – ปกฺขิปิตฺวา  ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ
ลักษณะคนตระหนี่๑๗๘-๑๘๐สามเณโรปิ ภิกฺขุสหสฺเสน – ปิณฺฑาย ปาวิสิ ฯ
ติสสสามเณรออกป่าทำสมณธรรม๑๘๐-๑๘๒มนุสฺสา ภิกฺขํ ทตฺวา – ธมฺมกถํ น ชานาติ ฯ
เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์๑๘๒-๑๘๔ตทา ปน นํ –อนฺโตคามํ  ปาวิสิ ฯ
พวกมนุษย์เลื่อมใสติสสสามเณร๑๘๔-๑๘๕คามวาสิโน สตฺถุ – ตุวํ ปมชฺชสีติ ฯ
สถานที่สัตว์เคยตายและไม่เคยตาย๑๘๕-๑๘๗อถ นํ ปุน –วิปฺปลปนฺตา วิจรึสุ ฯ
พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร๑๘๗-๑๘๙ปุน สตฺถา สามเณรํ – วิเวกมนุพฺรูหเยติ ฯ
๑๐แก้อรรถ๑๘๙-๑๙๐ตตฺถ อญฺญา หิ – วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๘๒ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๖ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๘๐ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๔ เรื่อง ๓๕ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๖๓ เรื่อง ๒๙๓ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยุ่จดหมายเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า