พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา

 

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน  ๑๔  เรื่อง ๗๕  ตอน

๑. เรื่องจักรขุบาล ๑๒ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
กุฎุมพีทำพิธีขอลูก
เมืองสาวัตถี
มหาปาละกุฎุมพีไปฟังเทศน์
พระมหาปาละและคณะสงฆ์ ๖๐ รูปไปปฏิบัติธรรม
พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์
พระมหาปาละตาบอดและบรรลุอรหัต
พระสงฆ์ ๖๐ รูปบรรลุอรหัต และกลับไปแจ้งข่าว แก่น้องชายพระมหาปาละ
สามเณรหลงเสียงหญิงและศีลขาด
ท้าวสักกะพาพระเถระกลับวัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
๑๐ กรรมเก่าของพระจักขุปาลเถระ
๑๑ แก้อรรถ  (จักขุบาล)๑
๑๒ แก้อรรถ (จักขุบาล)๒

 

๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลี ๕ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พราหมณ์อทินนบุพพกะสูญเสียลูกชายเพราะความตระหนี่
พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดมัฏฐกุณฑลี
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรกลับมาเตือนพ่อพราหมณ์ให้สำนึกและทำบุญให้บุตร
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพราหมณ์อทินนบุพพกะ
แก้อรรถ

 

๓. เรื่องพระติสสะ ๕ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระติสสะว่ายากสอนยาก
ฤษีเหยียบคอกันเพราะนอนไม่เป็นที่
ดาบสทั้งสองตนต่างสาปแช่งกัน
เวรไม่ระงับด้วยการผูกเวรและแก้อรรถ
เวรระงับด้วยการไม่จองเวร พระคาถา และอรรถกถา

 

๔. เรื่องนางกาลียักษิณี ๕ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
แม่หาภรรยาให้ลูกชาย
เมียหลวงปรุงยาทำลายครรภ์เมียน้อย
ผลัดกันฆ่าคนละชาติด้วยอำนาจการผูกเวร
เวรไม่ระงับด้วยเวรแต่จะระงับได้ด้วยการไม่จองเวร พระคาถา และแก้อรรถ
นางยักษิณีบอกฝนดีฝนแล้ง

 

๕. เรื่องโกสัมพี  ๘ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
ความแตกแยกเกิดขึ้นเพราะเรื่องเล็กน้อย
พระศาสดาตรัสสอนให้พระภิกษุสามัคคีกันแต่ไม่สำเร็จ
ญาติโยมชาวเมืองโกสัมพีทรมานพวกภิกษุทะเลาะกัน
พญาช้างปาริไลยกะและลิงอุปัฏฐากพระพุทธองค์
พระอานนท์นิมนต์พระศาสดากลับวัดเชตวัน
พญาช้างปาริไลยกะสิ้นใจเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 ภิกษุชาวเมือง2โกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา
พระคาถา และแก้อรรถ

 

๖. เรื่องจุลลกาลมหากาล ๗ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
กุฎุมพีมหากาลออกบวช
พระมหากาลบำเพ็ญโสสานิกธุดงค์ ตอน ๑+๒
พระมหากาลบรรลุพระอรหัตผล
ธรรมเนียมปูอาสนะสมัยพุทธกาล
พระจุลกาลถูกภรรยาเก่าจับสึก
พระมหากาลผู้ไม่หวั่นไหว ประโยคคอคาถา และพระคาถา
แก้อรรถ

 

๗. เรื่องเทวทัตต ๓ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
ชาวเมืองราชคฤห์ฟังธรรม ถวายภัตตาหารและถวายผ้าแก่พระเทวทัต
อดีตชาติของพระเทวทัต
ประโยคคอพระคาถา พระคาถา และแก้อรรถ

 

๘. เรื่องสัญชัย ๑๒ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระศาสดาได้รับพุทธพยากรณ์
สิทธัตถะกุมารเสด็จออกผนวชและบรรลุสัพพัญญุตญาณ
พระพุทธเจ้าส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
สองสหายทำกติกาและพระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา
สองสหายชวนอาจารย์สญชัยไปเฝ้าพระศาสดา
บุรพกรรมของพระอัญญาโกญฑัญญะ
บุรพกรรมของสาวก มีพระยส เป็นต้น
เปรตผู้เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาขอส่วนบุญ
๑๐ สองสหายได้รับการพยากรณ์จากพระอโนมทัสสี
๑๑ ความปรารถนาเป็นอัครสาวกของสองสหาย
๑๒ สองอัครสาวกทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศาสดา

 

๙. เรื่องนันทเถระ ๕ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระศาสดาเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์และนันทพุทธอนุชาออกบวช
ราหุลกุมารทูลขอสมบัติกะพระศาสดา
พระนันทอยากลาสิกขา
พระนันทสำเร็จอรหัตตผล
นันทะถูกฟ้องและอดีตชาติของพระนันทะ

 

๑๐.เรื่องนายจุนทสูกริก ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขาย

 

๑๑. ธัมมิกอุบาสก ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
อุบาสกผู้ทรงธรรม

 

๑๒. เรื่องเทวทัต ๘ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
พระศาสดาประทับอยู่ที่นิคมของพระเจ้ามัลละ
เจ้ามหานามะกับเจ้าอนุรุทธะสนทนาเรื่องการงานและการบวช
กษัตริย์ ๖ พระองค์ออกบวชพร้อมอุบาลี
พระเทวทัตแสดงฤทธิ์แก่พระเจ้าอชาตศัตรู
กรรมชั่วของพระเทวทัตปรากฏ
พระอัครสาวกทั้ง ๒ นำภิกษุกลับ
พระเทวทัตให้สาวกพาตนไปเฝ้าพระศาสดา
เมื่อพระเทวทัตตายชาวบ้านก็ดีใจ

 

๑๓. สุมนาเทวี ๑ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
อนาถบัณฑิตอบรมลูกหลานให้ถวายทานเหมือนตน

 

๑๔. ภิกษุสองสหาย ๒ ตอน

ตอนที่ ชื่อตอน
สองสหายบวชถวายชีวิตในพระศาสนา
พระวิปัสสกเถระได้รับสาธุการจากพระศาสดา

 

โครงสร้างเนื้อหา “แปลบาลีพระธรรมบท” ในภาพรวม

พระธรรมบทภาคที่ ๑ ยมกวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๔ เรื่อง ๗๕ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๒ อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา จำนวน ๑๘ เรื่อง ๙๘ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๓ จิตฺตวคฺค วณฺณนา จำนวน ๒๗ เรื่อง ๑๑๙ ตอน
พระธรรมบทภาคที่ ๔ ปุปฺผวคฺค วณฺณนา จำนวน ๓๕ เรื่อง ๗๖ ตอน

รวมทั้งสิ้น ๙๔ เรื่อง ๓๖๘ ตอน

.

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า