ถัดไป
You can skip ad in
ข้ามไปยังเนื้อหา >
Advertisement
คลิกที่นี่เพื่อเปิดเสียง
ถ่ายทอดสด
 • Speed1
 • Subtitles
 • Quality
 • Audio
Quality
  Speed
  • 2x
  • 1.5x
  • 1.25x
  • 1x (Normal)
  • 0.5x
  Subtitles
   Audio
    Chapters
     • Copy video url at current time
     • Fullscreen (f) Exit Fullscreen (f)
     PRIVATE CONTENT
     OK
     Enter password to view
     Please enter valid password!
     Coming Next
     CANCEL
     0:00
     ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

     ทดสอบการแต่งประโยค
     ๑. อ.ตระกูล ท. เหล่าโน้น ของคฤหบดี โน้น ผู้ถวายอยู่ ซึ่งข้าวสวย ท. เหล่าโน้น แก่ พระเถระ ท. เหล่าโน้น ฯ
     ๒. อ.ล้อ ท. เหล่าโน้น แห่งเกวียน โน้น ของพ่อค้า โน้น ผู้ขายอยู่ (วิกฺกีณนฺต) ซึ่งนํ้าผึ้ง่ โน้น แก่พ่อครัว (สูท-ปุง) โน้น ฯ
     ๓. อ.เรือน โน้น ของมาณพ (มาณว-ปุง) ผู้ใช้สอยอยู่ (ภุญฺชนฺต) ซึ่งทรัพย์ ท. เหล่าโน้น ฯ

     ทดสอบการแปลบาลี
     ๑. อมุกสฺส รญฺโญ รฏฺฐสฺมึอมุกสฺมึสเร อสุกานิ กมลานิคณฺหนฺตสฺส (ถือเอาอยู่) มาลาการสฺส อมุกํ ธนํ ฯ
     ๒. อมุกสฺมึ นาม รฏฺเฐ วิหรนฺตสฺส ภิกฺขุโน อสุกานิ อฏฺฐ ภตฺตานิ เทนฺตสฺส อสุกสฺส เนสาทสฺส (นายพราน) อมุกานิ ธนูนิ ฯ

     Post Views: 51