ถัดไป
You can skip ad in
ข้ามไปยังเนื้อหา >
Advertisement
คลิกที่นี่เพื่อเปิดเสียง
ถ่ายทอดสด
 • Speed1
 • Subtitles
 • Quality
 • Audio
Quality
  Speed
  • 2x
  • 1.5x
  • 1.25x
  • 1x (Normal)
  • 0.5x
  Subtitles
   Audio
    Chapters
     • Copy video url at current time
     • Fullscreen (f) Exit Fullscreen (f)
     PRIVATE CONTENT
     OK
     Enter password to view
     Please enter valid password!
     Coming Next
     CANCEL
     0:00
     ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
     กิริยาต่อไปนี้ประกอบด้วยปัจจัยอะไร และเป็นวาจกอะไร
     ๑. ภวติ…ลง อ ปัจจัย เป็นกัตตุวาจก
     ๒. ทียเต..ลง ย ปัจจัย ในกัมมวาจก เป็นกัมมวาจก
     ๓. ภาเวติ..ลง เณ ปัจจัย เป็นเหตุกัตตุวาจก
     ๔. ภูยเต…ลง ย ปัจจัยในภาววาจก เป็นภาววาจก
     ๕. ปาจาปิยเต.. ลง ณาเป ปัจจัย ลง ย อิ อาคมหน้า ย ปัจจัย เป็นเหตุกัมมวาจก

     แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
     ๑. เสฏฺฐิสฺส เคเห ธนํ ภวติ ฯ
     ๒. เสฏฺฐินา ธนํ ลพฺภเต ฯ
     ๓. เสฏฺฐี ปุตฺตํ ธนํ ลาเภติ ฯ
     ๔. เสฏฺฐินา ปุตฺตํ ธนํ ลาภาปิยเตฯ

     Post Views: 43